shreeDHuNDHiraajabhujangam in english

umaangOdbhavam dantivaktram gaNEsham
bhujaakankaNaihi shObhinam dhoomrakEtum I
galE haaramuktaavaleeshObhitam tam
namO jnyaanaroopam gaNEsham namastE II 1
gaNEsham vadEttam smarEt sarvakaaryE
smaran sanmukham jnyaanadam sarva^iddhim I
manashchintitam kaaryamEvaashu siddhyEn
namO buddhikaantam gaNEsham namastE II 2
mahaasundaram vaktrachihnam viraaTam
chaturdhaabhujam chaikadantaikavarNam I
idam dEvaroopam gaNam siddhinaatharp
namO bhaalachandram gaNEsham namastE II 3
sasindoorasatkunkumaistulyavarNaha
stutairmOdakaih preeyatE vighnaraajaha I
mahaasankaTachCHEdakam dhoomrakEtum
namOgauriputram gaNEsham namastE II 4
yathaa paatakachCHEdakam viSHNunaama
tathaa dhyaayataam shankaram paapanaashaha I
yathaa poojitE SHaNmukhE shOkanaashO
namO vighnanaasham gaNEsham namastE II 5
sadaa sarvadaa dhyaayataamEkadantam
susindoorakam poojitam raktapuSHpaihl I
sadaa charchitam chandanaihi kunkumaaktam
namO jnyaanaroopam gaNEsham namastE II 6
namO gaurikaagarbhajaapatya tubhyam
namO jnyaanaroopinnamah siddhikaanta I
namO dhyEyapoojyaaya hE buddhinaatha
suraastvaam bhajantE gaNEsham namaistE II 7
bhujangaprayaatam paTHEdyastu bhaktyaa
prabhaatEjapEnnityamEkaagrachittaha I
kSHayam yaanti vighnaa dishah shObhayantam
namO jnyaanaroopam gaNEsham namastE II 8
iti shreeDHuNDHiraajabhujangam sampoorNam

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.