Ganpati stotras, Kanakadhara stotras, Gayatri mantras, Mantras download, mrityunjaya mantra

Ganesha Slokas

vakra tuNDa mahA kAya sUrya kOTi sama prabha
nirvighnam kuru mE dEva sarva kAryEshu sarvadA

SuklAmbara dharam vishNum SaSi varNam chaturbhujam
prasanna vadanam dhAyEt sarva vighnOpa SantayE

agajAnana padmArkam gajAnanam aharNiSam
anEka dantam bhaktAnAm Ekadantam upAsmahE

gajAnanam bhUta gaNAdi sEvitam kapitta jambUphala sAra bhakshitam
umAsutam Soka vinASa kAraNam namAmi vighnEsvara pAda pankajam

Incoming search terms:

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


five + = 7

Previous Post
«
Next Post
»