Ganesha Slokas

Ganesha Slokas

vakra tuNDa mahA kAya sUrya kOTi sama prabha
nirvighnam kuru mE dEva sarva kAryEshu sarvadA

SuklAmbara dharam vishNum SaSi varNam chaturbhujam
prasanna vadanam dhAyEt sarva vighnOpa SantayE

agajAnana padmArkam gajAnanam aharNiSam
anEka dantam bhaktAnAm Ekadantam upAsmahE

gajAnanam bhUta gaNAdi sEvitam kapitta jambUphala sAra bhakshitam
umAsutam Soka vinASa kAraNam namAmi vighnEsvara pAda pankajam

Related Stotras

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  • For corrections to any stotras, Plz use the contact us form below or Click here and post the necessary corrections.