DhuNDhiswarUpavarNanastotram

shrIgaNeshAya namaH |

jaiminiruvAcha |

na vaktuM shaktye rAjan kenApi tatsvarUpakam |

nopAdhinA yutaM DhuNDhiM vadAmi shrR^iNu tatvataH || 1||

ahaM purA sushAntyarthaM vyAsasya sharaNaM gataH |

mahyaM sa~NkathitaM tena sAxAnnArAyaNena cha || 2||

tadeva tvAM vadiShyAmi svashiShyaM cha nibodha me |

yadi taM bhajasi hyadya sarvasiddhipradAyakam || 3||

dehadehimayaM sarvaM gakArAxaravAchakam |

saMyogAyogarUpaM yad brahma NakAravAchakam || 4||

tayoH svAmI gaNeshashcha pashya vede mahAmate |

chitte nivAsakatvAdve chintAmaNiH sa kathyate || 5||

chittarUpA svayaM buddhirbhrAntirUpA mahIpate |

siddhistatra tayoryoge pralabhyet tayoH patiH || 6||

dvija uvAcha |

shrR^iNu rAjan gaNeshasya svarUpaM yogadaM param |

bhuktimuktipradaM pUrNaM dhAritaM chennareNa vai || 7||

chitte chintAmaNiH sAxAtpa~nchachittaprachAlakaH |

pa~nchavR^ittinirodhena prApyate yogasevayA || 8||

asaMpraGYAtasaMsthashcha gajashabdo mahAmate |

tadeva mastakaM yasya dehaH sarvAtmako.abhavat || 9||

bhrAntirUpA mahAmAyA siddhirvAmA~NgasaMshritA |

bhrAntidhArakarUpA sA buddhishcha daxiNA~Ngake || 10||

tayoH svAmi gaNeshashcha mAyAbhyAM khelate sadA |

saMbhajasva vidhAnena tadA saMlabhase nR^ipa || 11||

iti DhuNDhisvarUpavarNanastotraM samAptam |

Spread the love

Leave a Reply