BhaktamanorathasiddhipradaM gaNeshastotram

shrI gaNeshAya namaH | skanda uvAcha |

namaste yogarUpAya sampraGYAtasharIriNe |

asampraGYAtamUrdhne te tayoryogamayAya cha || 1||

vAmA~NgabhrAntirUpA te siddhiH sarvapradA prabho |

bhrAntidhArakarUpA vai buddhiste dakShiNA~Ngake || 2||

mAyAsiddhistathA devo mAyiko buddhisaMGYitaH |

tayoryoge gaNeshAna tvaM sthito.asi namo.astu te || 3||

jagadrUpo gakArashcha NakAro brahmavAchakaH |

tayoryoge hi gaNapo nAma tubhyaM namo namaH || 4||

chaturvidhaM jagatsarvaM brahma tatra tadAtmakam |

hastAshchatvAra evaM te chaturbhuja namo.astu te || 5||

svasaMvedyaM cha yadbrahma tatra khelakaro bhavAn |

tena svAnandavAsI tvaM svAnandapataye namaH || 6||

dvaMdvaM charasi bhaktAnAM teShAM hR^idi samAsthitaH |

chauravattena te.abhUdvai mUShako vAhanaM prabho || 7||

jagati brahmaNi sthitvA bhogAnbhuMxi svayogagaH |

jagadbhirbrahmabhistena cheShTitaM GYAyate na cha || 8||

chauravadbhogakartA tvaM tena te vAhanaM param |

mUShako mUShakArUDho herambAya namo namaH || 9||

kiM staumi tvAM gaNAdhIsha yogashAntidharaM param |

vedAdayo yayuH shAntimato devaM namAmyaham || 10||

iti stotraM samAkarNya gaNeshastamuvAcha ha |

varaM vR^iNu mahAbhAga dAsyAmi durlabhaM hyapi || 11||

tvayA kR^itamidaM stotraM yogashAntipradaM bhavet |

mayi bhaktikaraM skaMda sarvasiddhipradaM tathA || 12||

yaM yamichChasi taM taM vai dAsyAmi stotrayaMtritaH |

paThate shrR^iNvate nityaM kArtikeya visheShataH || 13||

iti shrImudgalapurANantarvarti gaNeshastotraM samAptam |

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.