sri vigneshwara stuti lyrics in english

agajananapadmakam gajananamaharnisam !

anekadam tam bhaktanmekadantmupasmahe !!

vakratunda mahakaya kotisuryasamaprabha !

avighnam kuru me deva sarvakaryesu sarvada !!

pranamya sirasa devam gouriputram vinayakam !

bhaktavasam smarennityamayuskamarthasiddhaye!!

gajananam bhutaganadisevitam

kapithajambuphalasarabhakshitam !

umasutam sokavinasa karanam !

namami vighneswara padapankajam !!

`

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.