shri vishnu stotram lyrics in english

santakaram bhujagasayanam

padmanbham suresam

viswakaram gaganasadrisam

meghavarnam subhangam !

lakshmi kantam kamalanayanam

yogihriddhyangamyam

vande visnum bhavabhayaharam

sarvalokaikanatham !!

sasankhachakram sakiritakundalam

sapitavastram sarasiruhekshanam !

saharavakshasthala koustubhasriyam

namami visnum sirasa chaturbhujam !!

Spread the love
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.