Ganapati mangala stotram lyrics in kannada

gaNapati maMgaLa stOtra

ಗಜಾನನಾಯ ಗಾಂಗೇಯ ಸಹಜಾಯ ಸದಾತ್ಮನೇ
ಗೌರಿಪ್ರಿಯ ತನೂಜಾಯ ಗಣೇಶಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್

ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನತವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಿನೇ
ನಂದ್ಯಾದಿ ಗಣನಾಥಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್

ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ವಂದಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ
ಈಶಾನ ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಾಯ ಜೈಷ್ಪದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್

ಸುಮುಖಾಯ ಸುಶುಂಡಾಗ್ರೋಕ್ಪಿಪ್ರಾಮೃತ ಘಟಾಯಚ
ಸುರವೃಂದ ನಿಷೇವ್ಯಾಯ ಸುಖದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್

ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧವಿಲಸನ್ ಮಸ್ತಕಾಯ ಚ
ಚರಣಾವನತಾನಂತ-ತಾರಣಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್

ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ವಟವೇವಂದ್ಯಾಯ ವರದಾಯ ಚ
ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸುತಾಯಾಸ್ತು ವಿಘ್ನನಾಶಾಯ ಮಂಗಲಮ್

ಪ್ರಮೋದಾ ಮೋದರೂಪಾಯ ಸಿದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಣೀ
ಪ್ರಹೃಷ್ಟ ಪಾಪನಾಶಾಯ ಫಲದಾಯಾಸ್ರು ಮಂಗಲಮ್

ಮಂಗಲಂ ಗಣನಾಥಾಯ, ಮಂಗಲಂ ಹರಸೂನವೇ
ಮಂಗಲಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ವಿಘ್ನಹರ್ತ್ರಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್

ಶ್ಲೋಕಾಷ್ಟಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಂಗಲಪ್ರದ ಮಾದರಾತ್
ಪಠಿತವ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸರ್ವವಿಘ್ನ ನಿವೃತ್ತಯೇ

Spread the love
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply