budhapanchavimsatinama sotram lyrics in english

asya sri budhapanchavimsatinama stotrasya,

prajapatih risihi trist up chandaha , budho devata

1 budhaprityartham jape viniyogaha

budho buddhimatam srestho

buddhidata dhanapradaha !

priyangukalika syamaha

kanjanetro manoharah !!

2 grihopamo rouhine yo nakshatrese dayakaraha !

viruddhakaryahanta cha soumyo

buddhivivardhanaha !!

3 chandratmajo visnurupi jnanijno jnaninayakaha !

grahapdaharo dara putra dhanya pasupradha !!

4 lokapriyah sowmyamurtirgunado gunivatsalaha !

panchavimsatinamami budhasyaitani yah pateth !!

5 smritwa budham sada tasya grahapida vinasyati !

taddine va pathedyastu labhate sa manogatam !!

” lti sri padmapurane ¬†budhapanchavimsatinama

stotram sampurnam ”

Spread the love
Tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply