Budha graha stotram lyrics in English

priyangu kalikAShyAmaM !
rUpeNA pratimaM budhaM !!
saumyaM saumyaguNopetaM !
taM budhaM praNamAmyaham !!

Spread the love
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply