Durga smaranam stotram in English

siMhArUDhAM trinEtrAM !
karatala vilasat ShanKa chakrAsiramyAM !!
BaktABIShTapradAtrIM ripumathanakarIM !
sarvalOkaika vandyAM !!
sarvAlankArayuktAM SaSiyuta mukuTAM !
ShyAmalAgIM kRuSAgIM !!
durgAM dEvIM SharaNamahaM prapadyE !
SaraNa mahamaSEShApadunmUlanAya !!

Spread the love

Leave a Reply