sri raghavendra stotra lyrics in english

SrI gururAGavendra stotra

pUjyAya rAGavendrAya satyadharmaratAya cha !
BajatAM kalpavRukShAya namatAM kAmadhenave !!

SrI rAGavendraH sakala pradAtA
svapAda kaMjadvayaBaktimadhbyaH !
aGAdri saMBedana dRuShTi vajro
kShamA sureMdrovatu mAM sadAyam !!

Spread the love
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.