Om namah shivaya stotram in English

namaH ShivAya stOtra

namaH SivAya SAntAya harAya paramAtmanE !
praNataHaklEShanAShAya yOginAM patayE namaH !!

Spread the love
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply