chndrasyastavimsati stotam lyrics in english

asya sree chandrasyastavimsati stotrasya

gautamo risihi somo devata virat chandaha

chandra preetyarthe  jape viniyogaha !

chandrasya srinu namani subhadani maheepatel

yani srutwanaro duhkhanmuchyate

natrasmsayaha !!

sudhakarascha, somascha glourabjah

kumudapriyaha

lokapriyah -subhrabhanuschandrama

rohineepatihi !!

sasee himakaro raja dwijarajo nisakaraha !

atreya lnduh seetamsurosadheesah kalanidhihi !!

jaivatriko ramabhrata ksheerodarnava

sambhavaha !

nakshatranayakah-sambhuh-

siraschoodamanirvibhuhu !!

tapaharta nabhodeepo namanyetani yah pateth !

pratyaham bhaktisamyuktasusya peeda vinasyati !!

taddine cha pathrdyastu labhet sarvam

samahitam !

grahadeenam cha sarvesam bhaveth

chandrabalam sada !!

lti sri chandrasyastavimsati stotram

Spread the love
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.