sri mahalakshmi ashtakam stotram lyrics in english

1 namastestu mahamaye sripithe surapujite !

sankha chakragadahaste mahalakshmi namostu te !!

 2 namaste garudarudhe kolasurabhayankari !

sarvapapahare devi mahalakshmi namostu te !!

3  sarvajni sarvavarade sarvadustabhayankari !

sarva dukhahare  devi mahalakshmi namostu te !!

4  siddhibuddhi prade devi buktimuktipradayini !

mantramurte mahadevi mahalakshmi namostu te !!

5  adyantarahite devi adyasakti maheswari !

yogagjni yogasambhute mahalakshmi namostu te !!

6sthulasukshmamaharoudre mahasakti mahodare !

mahapapahare devi mahalakshmi namostu te !!

7  padmasanasthite devi  parabrahmaswarupini !

paramesi jaganmataha mahalakshmi namostu te !!

8 swetambarabhare devi nanalakarabhusite !

jagatsthite jaganmataha  mahalakshmi namostu te !!

9  mahalakshmyastakastotram yah pathet

bhaktiman naraha !

sarvasiddhimavapnoti rajyamprapnoti sarvada !!

!0 ekakale pathennityam mahapapavinasanam !

dwikale yah pathennityam dhanadhanyasamanvitaha !!

11  trikale yah pathennityam mahasatruvinasanam !

mahalakshmi bhavennityam prasanna varada subha !!

lti sri mahalakshmiyastakastotram sampurnam

Spread the love
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply