Sri pratyangira stotra in english with meanings

Sri pratyangira stotra in english with meanings

Prayer to Pratyangira to destroy the fear of death, disease and poverty shyaamaabhaam vEdahastaam trinayanalasitaam simhavaktrOrdhvakEsheem shoolam muNDam cha sarpa Damaroobhujayutaam kuntalaatyugradamSHTraam I raktESHvaaleeDHajihvaam jvaladanalashikhaam gaayatreesaavitriyuktaam dhyaayEtpratyangiraam taam maraNa ripuviSHavyaadhidaaridrayanaashaam … Continue reading

Sri santoshi mata stuti in english with meanings

Sri santoshi mata stuti in english with meanings

Attainment of Desires aasthaaya veera paramaasana-maartihantree khaDga trishoola varadaabhaya hasta bhooSHaa I mandasmitaanchitamukhee vilasat – kireeTaa santOSHa nitya jananee pradadaatu kaamaan II May Mother Santoshi who is seated in the … Continue reading

Sri mahakali stotra in english with meanings

Sri mahakali stotra in english with meanings

Prayer to Kali for attainment of fearlessness jayasi bhagavati bhaktataariNi vairavaariNi kaalikE paadalambita-chikura-dhaariNi kOTidinakara bhaasini I abhayavara-karavaala-maanuSHa- muNDadhaariNi kaalikE chandrashEkhara-gatapadaambuja ghana ghanaa ghanarOchini II O! Mother Kali! O! protector of … Continue reading

Shri garbha rakshambika stotram in english with meanings

Shri garbha rakshambika stotram in english with meanings

Prayer to Goddess Garbarakshambika for safety during pregnancy shree garbharakshaapurE yaa divya saundarya yuktaa sumaangalya daatree I dhaatree janitree janaanaam divya roopaam dayaardraam manOjnyaam bhajE taam II I prostrate Devi … Continue reading

Sri bala tripura sundari stotram in english with meanings

Sri bala tripura sundari stotram in english with meanings

Prayer to Sri Baiatripurasundari for attaining auspiciousness aruNakiraNajaalairanchitaavakaashaa vidhRtajapavateekaa pustakaabheetihastaa I itarakaravaraaDHyaa phullakahlaarasamsthaa nivasatu hRdi baalaa nityakalyaaNasheelaa II May Bala (Tripurasundari) who spreads the reddish hue (emanating from her body) … Continue reading

Sri tripura sundari stotram in english with meanings

Sri tripura sundari stotram in english with meanings

dhyaayE kaamEshvaraankasthaam kuruvindamaNiprabhaam shONaambarasRglEpaam sarvaangeena vibhooSHitaam I saundaryashEvadhim sEshupaashaankushOjvalaam svabhaabhiraNimaadyaabhisEvyaam sarvaniyaamikaam I sachchidaanandavapuSHaam sadayaapaanga vibhramaam sarvalOkaika jananeem smEraasyaam lalitaambikaam II I meditate on Sundari, the personification of beauty and bliss, … Continue reading

sri bhuvaneswari stotram in english with meanings

sri bhuvaneswari stotram in english with meanings

Prayer to Goddess Bhuvaneshvari for attaining fearlessness udyaadvinadyutimindukireeTaam tungakuchaam nayanatrayayuktaam I smEramukheem varadaankushapaashaa- bheetikaraam prabhajE bhuvanEsheem II I pray to Bhuvaneshvari who sports a crown with cresent moon shining, with … Continue reading

Sri meenakshi stutihi in english with meanings

Sri meenakshi stutihi in english with meanings

Prayer to Meenakshi for attainment of Divine Grace udyadbhaanu sahasrakOTi sadRshaam kEyoora haarOjvalaam bimbOSHTeem smita dantapankti- ruchiraam peetaambaraalankRtaam I viSHNubrahma surEndra sEvitapadaam tatvasvaroopaam shivaam meenaakSHeem praNatOssmi santatamaham kaaruNya vaaraamnidhim II … Continue reading