Sri pratyangira stotra in english with meanings

Prayer to Pratyangira to destroy the fear of death, disease and poverty shyaamaabhaam vEdahastaam trinayanalasitaam simhavaktrOrdhvakEsheem shoolam muNDam cha sarpa Damaroobhujayutaam kuntalaatyugradamSHTraam I raktESHvaaleeDHajihvaam jvaladanalashikhaam gaayatreesaavitriyuktaam dhyaayEtpratyangiraam taam maraNa ripuviSHavyaadhidaaridrayanaashaam … Continue reading

Sri santoshi mata stuti in english with meanings

Attainment of Desires aasthaaya veera paramaasana-maartihantree khaDga trishoola varadaabhaya hasta bhooSHaa I mandasmitaanchitamukhee vilasat – kireeTaa santOSHa nitya jananee pradadaatu kaamaan II May Mother Santoshi who is seated in the … Continue reading

Sri mahakali stotra in english with meanings

Prayer to Kali for attainment of fearlessness jayasi bhagavati bhaktataariNi vairavaariNi kaalikE paadalambita-chikura-dhaariNi kOTidinakara bhaasini I abhayavara-karavaala-maanuSHa- muNDadhaariNi kaalikE chandrashEkhara-gatapadaambuja ghana ghanaa ghanarOchini II O! Mother Kali! O! protector of … Continue reading

Shri garbha rakshambika stotram in english with meanings

Prayer to Goddess Garbarakshambika for safety during pregnancy shree garbharakshaapurE yaa divya saundarya yuktaa sumaangalya daatree I dhaatree janitree janaanaam divya roopaam dayaardraam manOjnyaam bhajE taam II I prostrate Devi … Continue reading

Sri bala tripura sundari stotram in english with meanings

Prayer to Sri Baiatripurasundari for attaining auspiciousness aruNakiraNajaalairanchitaavakaashaa vidhRtajapavateekaa pustakaabheetihastaa I itarakaravaraaDHyaa phullakahlaarasamsthaa nivasatu hRdi baalaa nityakalyaaNasheelaa II May Bala (Tripurasundari) who spreads the reddish hue (emanating from her body) … Continue reading

Sri tripura sundari stotram in english with meanings

dhyaayE kaamEshvaraankasthaam kuruvindamaNiprabhaam shONaambarasRglEpaam sarvaangeena vibhooSHitaam I saundaryashEvadhim sEshupaashaankushOjvalaam svabhaabhiraNimaadyaabhisEvyaam sarvaniyaamikaam I sachchidaanandavapuSHaam sadayaapaanga vibhramaam sarvalOkaika jananeem smEraasyaam lalitaambikaam II I meditate on Sundari, the personification of beauty and bliss, … Continue reading

sri bhuvaneswari stotram in english with meanings

Prayer to Goddess Bhuvaneshvari for attaining fearlessness udyaadvinadyutimindukireeTaam tungakuchaam nayanatrayayuktaam I smEramukheem varadaankushapaashaa- bheetikaraam prabhajE bhuvanEsheem II I pray to Bhuvaneshvari who sports a crown with cresent moon shining, with … Continue reading

Sri meenakshi stutihi in english with meanings

Prayer to Meenakshi for attainment of Divine Grace udyadbhaanu sahasrakOTi sadRshaam kEyoora haarOjvalaam bimbOSHTeem smita dantapankti- ruchiraam peetaambaraalankRtaam I viSHNubrahma surEndra sEvitapadaam tatvasvaroopaam shivaam meenaakSHeem praNatOssmi santatamaham kaaruNya vaaraamnidhim II … Continue reading