Sri pratyangira stotra in english with meanings

Prayer to Pratyangira to destroy the fear of death, disease and poverty shyaamaabhaam vEdahastaam trinayanalasitaam simhavaktrOrdhvakEsheem shoolam muNDam cha sarpa Damaroobhujayutaam kuntalaatyugradamSHTraam I raktESHvaaleeDHajihvaam jvaladanalashikhaam gaayatreesaavitriyuktaam dhyaayEtpratyangiraam taam maraNa ripuviSHavyaadhidaaridrayanaashaam II I meditate on Goddess Pratyangira, who is of dark hue and has four hands sporting trident, skull, snake and…

Continue reading

Sri santoshi mata stuti in english with meanings

Attainment of Desires aasthaaya veera paramaasana-maartihantree khaDga trishoola varadaabhaya hasta bhooSHaa I mandasmitaanchitamukhee vilasat – kireeTaa santOSHa nitya jananee pradadaatu kaamaan II May Mother Santoshi who is seated in the royal lotus posture, who destroys all the ailments, who holds in her hands a sword, trident, gesture of benediction and…

Continue reading

Sri Saundarya Lahari in english with meanings

Prayer to Goddess for attainment of Power, Prosperity and Knowledge shiva shaktyaa yuktO yadi bhavati shaktaha prabhavitum I na chEdEvam dEvO na khalu kushalaha spanditumapi II atastvaam aaraadhyaam hari-hara-virinchaadibhirapi I praNantum stOtum vaa kathamakRta puNyaha prabhavati II God Shiva becomes complete only when associated with You. If not so, He…

Continue reading

Sri mahakali stotra in english with meanings

Prayer to Kali for attainment of fearlessness jayasi bhagavati bhaktataariNi vairavaariNi kaalikE paadalambita-chikura-dhaariNi kOTidinakara bhaasini I abhayavara-karavaala-maanuSHa- muNDadhaariNi kaalikE chandrashEkhara-gatapadaambuja ghana ghanaa ghanarOchini II O! Mother Kali! O! protector of devotees, Slayer of the enemies, who wears jingling anklets on her foot, who shines with the lusture of crores of…

Continue reading

Shree varahi stuti in english with meanings

Prayer to Varahi for attainment of material success kuvalayanibhaa kaushEyaardhOrukaa mukuTOjjvalaa halamusalinee sadbhaktEbhyO varaabhayadaayinee I kapilanayanaa madhyE kSHaamaa kaTHOraghanastanee jayati jagataam maatah saa tE varaahamukhee tanuhu II O! Mother Varahi! Thy form which is dark as blue lilly; wearing reddish garments; shining with ornaments such as crown etc; holding a…

Continue reading

Sri bala tripura sundari stotram in english with meanings

Prayer to Sri Baiatripurasundari for attaining auspiciousness aruNakiraNajaalairanchitaavakaashaa vidhRtajapavateekaa pustakaabheetihastaa I itarakaravaraaDHyaa phullakahlaarasamsthaa nivasatu hRdi baalaa nityakalyaaNasheelaa II May Bala (Tripurasundari) who spreads the reddish hue (emanating from her body) in all the directions, who holds a book, rosary and the gesture of fearlessness and benediction in her four hands,…

Continue reading

Sri tripura sundari stotram in english with meanings

dhyaayE kaamEshvaraankasthaam kuruvindamaNiprabhaam shONaambarasRglEpaam sarvaangeena vibhooSHitaam I saundaryashEvadhim sEshupaashaankushOjvalaam svabhaabhiraNimaadyaabhisEvyaam sarvaniyaamikaam I sachchidaanandavapuSHaam sadayaapaanga vibhramaam sarvalOkaika jananeem smEraasyaam lalitaambikaam II I meditate on Sundari, the personification of beauty and bliss, the sole mother of the three worlds who has a red hue, clothed in red garments, bedecked with golden ornaments,…

Continue reading

sri bhuvaneswari stotram in english with meanings

Prayer to Goddess Bhuvaneshvari for attaining fearlessness udyaadvinadyutimindukireeTaam tungakuchaam nayanatrayayuktaam I smEramukheem varadaankushapaashaa- bheetikaraam prabhajE bhuvanEsheem II I pray to Bhuvaneshvari who sports a crown with cresent moon shining, with lofty chests, endowed with three eyes, smiling face and hands endowed with gesture of benediction and fearlessness, goad and noose.

Continue reading

Sri meenakshi stutihi in english with meanings

Prayer to Meenakshi for attainment of Divine Grace udyadbhaanu sahasrakOTi sadRshaam kEyoora haarOjvalaam bimbOSHTeem smita dantapankti- ruchiraam peetaambaraalankRtaam I viSHNubrahma surEndra sEvitapadaam tatvasvaroopaam shivaam meenaakSHeem praNatOssmi santatamaham kaaruNya vaaraamnidhim II 1 always salute in reverence that Meenakshi, the ocean of treasure of kindness, who is as effulgent as a thousand…

Continue reading

Sri kamakshi stuthi in english with meanings

kaamaarikaamaam kamalaasanasthaam kaamyapradaam kankaNachooDahastaam I kaancheenivaasaam kanakaprabhaasaam kaamaakSHeedEveem kalayaami chittE II O! the beloved of the enemy of Kama (Manmatha) namely, Shiva, who is seated on a lotus, who confers all wishes, who sports the crowning bangles, residing in Kanchi (pura), having the radiance of gold, O! Kamakshi Devi! I…

Continue reading