Sri Sharadamba Stuti in english with meanings

Sri Sharadamba Stuti  in english with meanings

Prayer to Sharadamba for attainment of Wisdom vidyaamudraakSHamaalaasmRtakalashakaraa kOTisoorya prakaashaa jaayaa padmOdbhavasya praNatajanatanEhE sarvamiSHTam dishantee I indrOpEndraadivandyaa tribhuvanajananee vaaksavitree sharaNyaa sEyam shreeshaaradaambaa sakalasukhakaree mangalaani prapadyaat II May God Sharada, who … Continue reading

Sri Brahma Stuti in english with meanings

Sri  Brahma Stuti in english with meanings

Prayer to Lord Brahma for attaining Success in Creative Endeavours chaturaananamambhOjaniSHaNNam bhaarateesakham I akSHamaalaavaraabheeti kamaNDaludharam bhajE II 1 pray to Lord Brahma, beloved of Sarasvati who is endowed with four … Continue reading

Sri durga devi stotram in english with meanings

Sri durga devi stotram in english with meanings

Shree Durgaa Stotram Prayer to Durga for Protection from all calamities maatarmE madhukaiTabhagni mahiSHa-praaNaapahaarOdyamE hElaanirmita dhoomralOchanavadhE hE chaNDamuNDaardini I nishshESHeekRta raktabeejadanujE nityE nishumbhaapahE shumbhadhvamsini samharaashu duritam durgE namastEsmbikE II aSHTaubhujangeem … Continue reading

Sri mahakali stotra in english with meanings

Sri mahakali stotra in english with meanings

Prayer to Kali for attainment of fearlessness jayasi bhagavati bhaktataariNi vairavaariNi kaalikE paadalambita-chikura-dhaariNi kOTidinakara bhaasini I abhayavara-karavaala-maanuSHa- muNDadhaariNi kaalikE chandrashEkhara-gatapadaambuja ghana ghanaa ghanarOchini II O! Mother Kali! O! protector of … Continue reading

Shri garbha rakshambika stotram in english with meanings

Shri garbha rakshambika stotram in english with meanings

Prayer to Goddess Garbarakshambika for safety during pregnancy shree garbharakshaapurE yaa divya saundarya yuktaa sumaangalya daatree I dhaatree janitree janaanaam divya roopaam dayaardraam manOjnyaam bhajE taam II I prostrate Devi … Continue reading

Sri bala tripura sundari stotram in english with meanings

Sri bala tripura sundari stotram in english with meanings

Prayer to Sri Baiatripurasundari for attaining auspiciousness aruNakiraNajaalairanchitaavakaashaa vidhRtajapavateekaa pustakaabheetihastaa I itarakaravaraaDHyaa phullakahlaarasamsthaa nivasatu hRdi baalaa nityakalyaaNasheelaa II May Bala (Tripurasundari) who spreads the reddish hue (emanating from her body) … Continue reading

Sri tripura sundari stotram in english with meanings

Sri tripura sundari stotram in english with meanings

dhyaayE kaamEshvaraankasthaam kuruvindamaNiprabhaam shONaambarasRglEpaam sarvaangeena vibhooSHitaam I saundaryashEvadhim sEshupaashaankushOjvalaam svabhaabhiraNimaadyaabhisEvyaam sarvaniyaamikaam I sachchidaanandavapuSHaam sadayaapaanga vibhramaam sarvalOkaika jananeem smEraasyaam lalitaambikaam II I meditate on Sundari, the personification of beauty and bliss, … Continue reading

sri bhuvaneswari stotram in english with meanings

sri bhuvaneswari stotram in english with meanings

Prayer to Goddess Bhuvaneshvari for attaining fearlessness udyaadvinadyutimindukireeTaam tungakuchaam nayanatrayayuktaam I smEramukheem varadaankushapaashaa- bheetikaraam prabhajE bhuvanEsheem II I pray to Bhuvaneshvari who sports a crown with cresent moon shining, with … Continue reading