Vishvaavasugandharva Praarthanaa in english with meanings

Vishvaavasugandharva Praarthanaa in english with meanings

Prayer for Attainment of suitable bride raktaangaraagaaruNabhooSHaNaaDHyaam veeNaadharam veeTikathOllasantam I gandharvakanyaajanageeyamaanam vishvaavasum sadbRhateem namaami II I bow to the Gandharvaraja Vishvavasu who holds the Vina by name Bruhati, who is … Continue reading

sri vastu purusha stotram in english with meanings

sri vastu purusha stotram in english with meanings

Prayer to Vastu Purusha for creating positive vibrations in the house suraarchitapadaabjam tam samastabhuvanEshvaram I svapantam sarvadaa bhoomau mahaabhootam namaamyaham I sunikSHipta madhOvaktram dEvairbhoomaavajaajnyayaa sarvamangaladaataaram vaastudEvam namaamyaham II I bow … Continue reading

sri karthaveeryarjuna stotram in english with meanings

sri karthaveeryarjuna stotram in english with meanings

Prayer to Kaartaveeryarjuna for retrieving lost property Om kaartaveeryarjunO nama raajaa baahu sahasravaan tasya smaraNa maatrENa hRdyam (gatam) naSHtam cha labhyatE Kaartaveeryaarjuna the King with thousand arms, by just remembering … Continue reading

Sri andal stuti in english with meanings

Sri andal stuti in english with meanings

Prayer to Sri Andal for attainment of Devotion neeLaatungastanagiritaTee suptam udbOdhya krishNam paaraarthyam svam shrutishataha shiras siddamadhyaapayantee I svEchCHiSHTHaayaam srajinigalitam yaabalaatkRtya bhunktE gOdaa tasyai nama idamidam bhooya Evaastu bhooyaha II You … Continue reading