Vishnu slokas in english with Meanings

Lord Vishnu is considered as the chief god in Hindu religion and Indian mythology. Vishnu, the preserver, forms the part of trinity gods. Vishnu Slokas form the part of prayers … Continue reading

Shree Ram Stuti Devotional Song Lyrics

Shree Ram Stuti Shreeramchandra kripalu bhaju man haran bhavbhaya darunum | Navakanja-lochan kanj-mukha kar-kanj, pada kanjarunam || 1 Kandarp aganit amit chhabi, navnil nirad sundarum | Pat peet manahu tarit … Continue reading

Vishnu Sahasranamam Lyrics in English

Vishnu Sahasra Namam   viçvaà viñëur vañaökäro bhütabhavyabhavat prabhuù | bhütakåd bhütabhåd bhävo bhütätmä bhütabhävanaù ||svähä|| pütätmä paramätmä ca muktänäà paramä gatiù | avyayaù puåñaù säkñé kñetrajïo’kñara eva ca ||svähä|| … Continue reading

Sriman Narayana Devotional Song Lyrics

Sriman Narayana Song Lyrics – Venkateswara Bhajan Songs Lyrics Pallavi Shriman Narayana Sriman Narayana Shriman Narayana Ni Shripadame Sharanu Caranam Kamalasati Mukhakamala Kamalahita Kamalapriya Kamalekshana Kamala Sana-Sahita, Garuda Gamana Shri … Continue reading

Bhavayami Gopalabalam Devotional Song Lyrics

Bhavayami Gopalabalam Song Lyrics – Annamacharya Keerthana Lyrics Pallavi Bhavayami Gopalabalam Mana Sevitham Tat Padam Chintayeyam Sada Caranam 1 Ghati Ghatita Mekhala Kacitamani Khandika Patala Nina Dena Viprajamanam kuTila pada … Continue reading

Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram Lyrics

Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram Lyrics Srimat Payonidhi Nikethana Chakra Pane, Bhogeendra Bhoga Mani Rajitha Punya Moorthe, Yogeesa Saswatha Saranya Bhabdhi Potha, Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam 1 Oh Great … Continue reading

Purusha Suktam Devotional Song Lyrics

Purusha Suktam Lyrics Thachamyo ravrunimahe.gathum yagnaya. Gathum Yagna pathaye.Daivee swasthi rasthu na. Swasthir Manushebhya. Urdhwa Jigathu beshajam. Sam no asthu dwipadhe.Sam chatush pade Om Shanthi, shanthi, Shanthi. Sahsra seerhaa purusha; … Continue reading

Narayana Suktam Lyrics, Sri Narayana Sukta Lyrics

Narayana Suktam Lyrics sahasraa sersham devam viswaasham viswaasambhuvam viswam naaraayanam devamaksharam pramam padam This universe is the Eternal Being (Narayana), the imperishable, the supreme, the goal, multi-headed and multi-eyed (i.e., … Continue reading

Narayana Stotram Devotional Song Lyrics in English

Narayana Stotram in English nārāyaṇa nārāyaṇa jaya govinda hare || nārāyaṇa nārāyaṇa jaya gopāla hare || karuṇāpārāvāra varuṇālayagambhīra nārāyaṇa || 1 || ghananīradasaṅkāśa kṛtakalikalmaṣanāśana nārāyaṇa || 2 || yamunātīravihāra dhṛtakaustubhamaṇihāra … Continue reading

Sri Lakshmi Narasimha Swamy Ashtothram

Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama stotra Narasimho mahasimho divyasimho mahabala Ugrasimho mahadevah stambajas cogralocana 1 Raudra sarvadbhutah sriman yoganandas trivikrama Harih kolahalas chakri vijayo jayavardhana 2 Pancananah parambrahma aghora ghoravikrama Jvalanmukho … Continue reading