Vishnu slokas in english with Meanings

Lord Vishnu is considered as the chief god in Hindu religion and Indian mythology. Vishnu, the preserver, forms the part of trinity gods. Vishnu Slokas form the part of prayers offered to the lord. Vishnu Slokas/ Shlokas are as follows: “Kaayena Vaachaa Manasendriyairvaa Buddhyaatmanaa Vaa Prakriteh Svabhaavaatah Karomi Yadhyadh Sakalam…

Continue reading

Shree Ram Stuti Devotional Song Lyrics

Shree Ram Stuti Shreeramchandra kripalu bhaju man haran bhavbhaya darunum | Navakanja-lochan kanj-mukha kar-kanj, pada kanjarunam || 1 Kandarp aganit amit chhabi, navnil nirad sundarum | Pat peet manahu tarit ruchi suchi naumi janak sutavaram || 2 Bhaju dinbandhu dinesh danav-daitya-vansh nikandanum | Raghunand anandkand kaushalchand dasharath-nandnum || 3 Seer…

Continue reading

Vishnu Sahasranamam Lyrics in English

Vishnu Sahasra Namam   viçvaà viñëur vañaökäro bhütabhavyabhavat prabhuù | bhütakåd bhütabhåd bhävo bhütätmä bhütabhävanaù ||svähä|| pütätmä paramätmä ca muktänäà paramä gatiù | avyayaù puåñaù säkñé kñetrajïo’kñara eva ca ||svähä|| yogo yogavidäà netä pradhänapuåñeçvaraù | närasiàhavapuù çrémän keçavaù puåñottamaù ||svähä|| sarvaù çarvaù çivaù sthäëur bhütädirnidhi ravyayaù | sambhavo bhävano bhartä…

Continue reading

Sriman Narayana Devotional Song Lyrics

Sriman Narayana Song Lyrics – Venkateswara Bhajan Songs Lyrics Pallavi Shriman Narayana Sriman Narayana Shriman Narayana Ni Shripadame Sharanu Caranam Kamalasati Mukhakamala Kamalahita Kamalapriya Kamalekshana Kamala Sana-Sahita, Garuda Gamana Shri Kamalanabha Ni Padakamalame Sharanu || 1 || Parama Yogijana Bhagadheya Shri Paramapurusha Paratpara Paramatma Paramanurupa Shri TiruvenKatagirideva Sharanu || 2…

Continue reading

Bhavayami Gopalabalam Devotional Song Lyrics

Bhavayami Gopalabalam Song Lyrics – Annamacharya Keerthana Lyrics Pallavi Bhavayami Gopalabalam Mana Sevitham Tat Padam Chintayeyam Sada Caranam 1 Ghati Ghatita Mekhala Kacitamani Khandika Patala Nina Dena Viprajamanam kuTila pada khaTita samkula simjitE natam caTula naTanA samujvala vilAsam Ghati Ghatitha Mekhala Khachita Mani Ghantika Patala Ninadena Vibharaja Manam Kutilapada Ghatitha…

Continue reading

Purusha Suktam Devotional Song Lyrics

Purusha Suktam Lyrics Thachamyo ravrunimahe.gathum yagnaya. Gathum Yagna pathaye.Daivee swasthi rasthu na. Swasthir Manushebhya. Urdhwa Jigathu beshajam. Sam no asthu dwipadhe.Sam chatush pade Om Shanthi, shanthi, Shanthi. Sahsra seerhaa purusha; Sahasraksha saharpath. Sa bhoomir viswatho vruthwa.Athyathishta ddhasangulam. 1-1 Purusha eeveda sarvam.Yad bhootam yad bhavyam. Utha amruthathwasya eesana. Yad annena adhirohathi.…

Continue reading

Narayana Suktam Lyrics, Sri Narayana Sukta Lyrics

Narayana Suktam Lyrics sahasraa sersham devam viswaasham viswaasambhuvam viswam naaraayanam devamaksharam pramam padam This universe is the Eternal Being (Narayana), the imperishable, the supreme, the goal, multi-headed and multi-eyed (i.e., omnipresent and omniscient), the resplendent, the source of delight for he whole universe.   viswataah paramam nityam viswam naaraayanam hariim viswaamevedam…

Continue reading

Narayana Stotram Devotional Song Lyrics in English

Narayana Stotram in English nārāyaṇa nārāyaṇa jaya govinda hare || nārāyaṇa nārāyaṇa jaya gopāla hare || karuṇāpārāvāra varuṇālayagambhīra nārāyaṇa || 1 || ghananīradasaṅkāśa kṛtakalikalmaṣanāśana nārāyaṇa || 2 || yamunātīravihāra dhṛtakaustubhamaṇihāra nārāyaṇa || 3 || pītāmbaraparidhāna surakaḷyāṇanidhāna nārāyaṇa || 4 || mañjulaguñjābhūṣa māyāmānuṣaveṣa nārāyaṇa || 5 || rādhādharamadhurasika rajanīkarakulatilaka nārāyaṇa ||…

Continue reading

Sri Lakshmi Narasimha Swamy Ashtothram

Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama stotra Narasimho mahasimho divyasimho mahabala Ugrasimho mahadevah stambajas cogralocana 1 Raudra sarvadbhutah sriman yoganandas trivikrama Harih kolahalas chakri vijayo jayavardhana 2 Pancananah parambrahma aghora ghoravikrama Jvalanmukho jvalamali mahajvalas mahaprabhu 3 Nitilaksah sahasrakso durniriksyah pratapana Mahadamstra yudhahprajnas candakopi sadasiva 4 Hiranyakasipudhvamsi daityadanavabhanjana Gunabhadro mahabhadro balabhadrah subhadraka 5…

Continue reading

Vishnu Suktam Lyrics, Vishnu Sukta Lyrics

VishNu sooktam om vishNornukam veeryaaNi pravocham yah paarthivaani vimame rajaamsi yo askabhaayaduttaram sadhastham vichakramaaNastredhorugaayo vishNoraraaTamasi vishNoh prushThamasi vishNoh shnaptrestho vishNossyoorasi vishNordhruvamasi vaishNavamasi vishNave tvaa || tadasya priyamabhipaatho ashyaam | naro yatra devayavo madanti | urukramasya sa hi bandhuritthaa | vishNoh pade parame madhva uthsaha | pratadvishNusstavate veeryaaya | mrugo na…

Continue reading