Dakshinamurthy Stotram Devotional Song Lyrics English

Dakshinamurty Stotram Lyrics Vandana Verses Maunavyakhyaprakatitaparabrahmatattvam yuvanam Varshishtante vasadrishiganairavritam brahmanishthaih | Acharyendram karakalitachinmudramanandarupam Svatmaramam muditavadanam daxinamurtimide || Vatavitapisamipe bhumibhage nishannam Sakalamunijananam gyanadataramarat | Tribhuvanagurumisham daxinamurtidevam Jananamaranaduhkhachchhedadaxam namami || Chitram vatatarormule vriddah shishya gururyuva | Gurostu maunam vyakhyanam shishyastu chhinnasamshayah || Nidhaye sarvavidyanam bhishaje bhavaroginam | Gurave sarvalokanam daxinamurtaye namah ||…

Continue reading

Maha Mrityunjaya Mantra Devotional Song Lyrics in English

Maha Mrutyunjaya Stotram Atha nyasam Om Sri Ganesaya Nama. Om asya Sri Maha mrutyunjaya stotra mantrasya , Sri Markandeya rishi, Anushtup chanda, Sri Mrutyunjayo devatha, Gowri shakthi, , samastha mrutyu santhyartham , sakala aiswarya prapthyartham , jape viniyoga � Atha dhyanam Chandrarkagni vilochanam, smitha mukam, Padmadwayantha sthitham, Mudra pasa mrugakshasuthra…

Continue reading