SivastOtraM lyrics in telugu

ప్రాతః స్మరామి పవపీతిహరమ్ సురేశమ్ కమ్కాతరమ్ వ్రుషపవాహనమమ్పికేశమ్ కట్వామ్కశూలవరతాపయహస్తమిశమ్ సమ్సారరోకహరమౌషతమత్వితీయమ్ ప్రాతర్నమామి కిరిశమ్ కిరిజార్తతేహమ్ సర్క స్తితి ప్రలయకారణమాతితేవమ్ విశ్వేశ్వరమ్ విజితవిశ్వమనోపిరామమ్ సమ్సారరోకహరమౌషతమత్వితీయమ్ ప్రాతర్పజామి శివమేకమనమ్తమాత్యమ్ వేతామ్తవేత్య మనకమ్ పురుషమ్ మహామ్తమ్ నామాతిపేతరహితమ్ షటపావశూన్యమ్ సమ్సారరోకహరమౌషతమ త్వితీయమ్ ప్రాతః సముత్తాయ శివమ్ … Continue reading

Lord Shiva in english with meanings

Lord Shiva or Siva is considered as the destroyer of the world. Shiva is one of the most popular gods of the Hindu religion. Shiva is also a kind-hearted god … Continue reading

sandhya stotram lyrics in english

      ( say this in the euening  as you switch on the light or sacred lamp ) Deepam   jyothihi parabrahma Deepam jyothir janadhanaha Deepo harati paapaani sandhyaa … Continue reading

Lingashtakam Devotional Song Lyrics in English

Lingashtakam English Lyrics brahmamurāri surārcita liṅgaṃ nirmalabhāsita śobhita liṅgam | janmaja duḥkha vināśaka liṅgaṃ tat-praṇamāmi sadāśiva liṅgam || 1 ||devamuni pravarārcita liṅgaṃ kāmadahana karuṇākara liṅgam | rāvaṇa darpa vināśana liṅgaṃ … Continue reading

Shiva Mahima Stotram Lyrics with Meaning

Shiva Mahima Stotram Lyrics with Meaning Text 1 mahimnah param te parama vidusho yadyasadrishi stutir brahma dina mapitadava sannastvayi girah, atha vacyah sarvah svamati parina mavadhi grinan mamapyeshah stotre hara … Continue reading

Shivashtakam Devotional Song Lyrics in English

Shivastakam Lyrics Prabhum prananatham vibhum vishvanatham jagannathanatham sadanandabhajamh Bhavadbhavyabhuteshvaram bhutanatham shivamshankaram shambhumishanamide 1 Gale rundamalam tanau sarpajalam mahakalakalam ganeshadhipalamh Jatajutabhangottarangairvishalam shivam shankaram shambhumishanamide 2 Mudamakaram mandanam mandayantam mahamandala bhasmabhushhadharamtam Anadihyaparam … Continue reading

Shiva Gayatri Mantra Devotional Song Lyrics

Shiva Gayatri Mantra Lyrics Om bhur bhuvaha svaha  Om Tatpuruṣhaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi  Tanno Rudrah Prachodayat Lord Shiva Gayatri Mantra Meaning Om, Let me meditate on the great Purusha Oh, greatest … Continue reading

Shiva Gayatri Mantra Lyrics, Pratha Smarana Shiva Stotram

Shri Shiva Gayatri & Prataha Smaran Stotram Praatah Smaraami Bhava-Bhiiti-Haram Sure[a-Ii]sham Ganggaa-Dharam Vrssabha-Vaahanam-Ambike[a-Ii]sham | Khattvaangga-Shuula-Varada-Abhaya-Hastam-Iisham Samsaara-Roga-Haram-Aussadham-Advitiiyam ||1||   Meaning: In the Early Morning, I Remember Sri Shiva, Who Destroys the Fear of Worldly Existence and Who is the Lord of theDevas, … Continue reading

Shiv Raksha Stotra Devotional Song Lyrics

Shiva Raksha Stotram Lyrics Asya sri shiva raksha stotra mantrasya yagna valkya rishihi shri sadashivo devatha anushtup chandaha shree sada shiva preethyartham shiva raksha stotra jape viniyogaha Charitham deva devasya, … Continue reading

Daaridryadahana Shiva Stotram Lyrics, Daridra Dahana Shiva Stotram Lyrics

Daaridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics vishveshvaraaya narakaarNava taaraNaaya  kaNaamrutaaya shashishekhara dhaaraNaaya |  karpoora kaanti dhavalaaya jaTaadharaaya  daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 1||  gauree priyaaya rajaneesha kalaa dharaaya  kaalaanta kaaya … Continue reading

Shiv Chalisa Lyrics in English, Lord Shiv Chalisa Lyrics

Shiva Chalisa Stotra Lyrics Jai Ganesh Girija Suvan Mangal Mul Sujan Kahat Ayodhya Das Tum Dey Abhaya Varadan Jai Girija Pati Dinadayala Sada Karat Santan Pratipala Bhala Chandrama Sohat Nike … Continue reading