SivastOtraM lyrics in telugu

ప్రాతః స్మరామి పవపీతిహరమ్ సురేశమ్ కమ్కాతరమ్ వ్రుషపవాహనమమ్పికేశమ్ కట్వామ్కశూలవరతాపయహస్తమిశమ్ సమ్సారరోకహరమౌషతమత్వితీయమ్ ప్రాతర్నమామి కిరిశమ్ కిరిజార్తతేహమ్ సర్క స్తితి ప్రలయకారణమాతితేవమ్ విశ్వేశ్వరమ్ విజితవిశ్వమనోపిరామమ్ సమ్సారరోకహరమౌషతమత్వితీయమ్ ప్రాతర్పజామి శివమేకమనమ్తమాత్యమ్ వేతామ్తవేత్య మనకమ్ పురుషమ్ మహామ్తమ్ నామాతిపేతరహితమ్ షటపావశూన్యమ్ సమ్సారరోకహరమౌషతమ త్వితీయమ్ ప్రాతః సముత్తాయ శివమ్ విచిమ్త్య శ్లోకత్రయమ్ యేనుతినమ్ పతన్తి తే తుఃకజాతమ్ పహుజన్మ సమ్చితమ్ హిత్వా పతమ్ యాన్తి తతేవ శమ్పోః కమ్కాతరముమాశ్లిష్టమ్ సర్వమమ్కలపాజనమ్ చిమ్తెయేత్ప్రాతరుత్తాయ సర్వ విక్నౌకశామ్తయే

Continue reading

sandhya stotram lyrics in english

      ( say this in the euening  as you switch on the light or sacred lamp ) Deepam   jyothihi parabrahma Deepam jyothir janadhanaha Deepo harati paapaani sandhyaa deepam  Namosthuthe .  with meanings .  Light which destroys darkness is the real light . Light is yhe incarnation (avataae…

Continue reading

Lingashtakam Devotional Song Lyrics in English

Lingashtakam English Lyrics brahmamurāri surārcita liṅgaṃ nirmalabhāsita śobhita liṅgam | janmaja duḥkha vināśaka liṅgaṃ tat-praṇamāmi sadāśiva liṅgam || 1 ||devamuni pravarārcita liṅgaṃ kāmadahana karuṇākara liṅgam | rāvaṇa darpa vināśana liṅgaṃ tat-praṇamāmi sadāśiva liṅgam || 2 || sarva sugandha sulepita liṅgaṃ buddhi vivardhana kāraṇa liṅgam | siddha surāsura vandita liṅgaṃ tat-praṇamāmi…

Continue reading

Shiva Mahima Stotram Lyrics with Meaning

Shiva Mahima Stotram Lyrics with Meaning Text 1 mahimnah param te parama vidusho yadyasadrishi stutir brahma dina mapitadava sannastvayi girah, atha vacyah sarvah svamati parina mavadhi grinan mamapyeshah stotre hara nirapavadah parikarah Sri Pushpadanta said: If it is unseemly to praise You when ignorant of the extent of’ Your greatness,…

Continue reading

Shivashtakam Devotional Song Lyrics in English

Shivastakam Lyrics Prabhum prananatham vibhum vishvanatham jagannathanatham sadanandabhajamh Bhavadbhavyabhuteshvaram bhutanatham shivamshankaram shambhumishanamide 1 Gale rundamalam tanau sarpajalam mahakalakalam ganeshadhipalamh Jatajutabhangottarangairvishalam shivam shankaram shambhumishanamide 2 Mudamakaram mandanam mandayantam mahamandala bhasmabhushhadharamtam Anadihyaparam mahamohaharam shivam shankaram shambhumishanamide 3 Vatadho nivasam mahattattahasam mahapapanasham sadasuprakashamh Girishamganesham sureshammahesham shivamshankaram shambhumishanamide 4 Girindratmajasangrahitardhadeham girau sansthitam sarvada sannageham…

Continue reading

SivaShaDakShara stOtraM

OMkAraM biMdusaMyuktaM nityaM dhyAyaMti yOginaH kAmadaM mOkShadaM caiva OM kArAya namO namaH namaMti RuShayO dEvA namaMtyapsarasAM gaNAH narA namaMti dEvESaM na kArAya namO namaH mahAdEvaM mahAtmAnaM mahAdhyanaM parAyaNam mahApApaharaM dEvaM ma kArAya namO namaH SivaM SAMtaM jagannAthaM lOkAnugrahakArakam SivamEkapadaM nityaM Si kArAya namO namaH vAhanaM vRuShaBO yasya vAsukiH kaMThaBUShaNam vAmE…

Continue reading

Shiva Gayatri Mantra Lyrics, Pratha Smarana Shiva Stotram

Shri Shiva Gayatri & Prataha Smaran Stotram Praatah Smaraami Bhava-Bhiiti-Haram Sure[a-Ii]sham Ganggaa-Dharam Vrssabha-Vaahanam-Ambike[a-Ii]sham | Khattvaangga-Shuula-Varada-Abhaya-Hastam-Iisham Samsaara-Roga-Haram-Aussadham-Advitiiyam ||1||   Meaning: In the Early Morning, I Remember Sri Shiva, Who Destroys the Fear of Worldly Existence and Who is the Lord of theDevas,   Who Holds River Ganga on His Head, Who has a Bull as His Vehicle and Who is the Lord of Devi Ambika,  Who has a Club and Trident in His two Hands, And…

Continue reading

Shiv Raksha Stotra Devotional Song Lyrics

Shiva Raksha Stotram Lyrics Asya sri shiva raksha stotra mantrasya yagna valkya rishihi shri sadashivo devatha anushtup chandaha shree sada shiva preethyartham shiva raksha stotra jape viniyogaha Charitham deva devasya, maha devasya paavanam, aparam paramodhaaram, chathur vargasya saadhanam  !!Om raksha raksha sada shiva!! Gowri vinayakopetham, pancha vakthram trinethrakam, shivam dyathwa…

Continue reading

Daaridryadahana Shiva Stotram Lyrics, Daridra Dahana Shiva Stotram Lyrics

Daaridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics vishveshvaraaya narakaarNava taaraNaaya  kaNaamrutaaya shashishekhara dhaaraNaaya |  karpoora kaanti dhavalaaya jaTaadharaaya  daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 1||  gauree priyaaya rajaneesha kalaa dharaaya  kaalaanta kaaya bhujagaadhipa kankaNaaya |  gangaa dharaaya gajaraaja vimardanaaya  daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 2||  bhakti priyaaya bhava roga bhayaapahaaya  ugraaya…

Continue reading