Surya dwadasa nama stotram lyrics in english

(prayer to Lord surya with twelue names ) Om  Mitraaya  namaha Om ravaye namaha Om  Suryaya namaha Om  bhaavane namaha Om  khagaaye namaha Om pooshne namaha Om hiranyagarbhaaya namaha Om mareechiye namaha Om adityaaya namaha  Om savithre namaha Om  srkaaye namaha Om bhaaskaraya namaha With   meanings  . join both…

Continue reading

ketu kavacham stotram lyrics in english

1   ketum  karalavadanam chitravarnam kiritinam ! pranamami sada devam dhwajakaram graheswaram !!  2 chitravarnah sirah patu phalam me dhumravarnakaha ! patu netre pingalakshaha sruti me raktalochanaha !! 3  ghranam patu survarnabhaha dwibhujam simhikasutaha ! patu kantham cha me ketuhu skandhou patu grahadhipaha !! 4  hastou patu surasresthaha  kukshim patu…

Continue reading

sanaischarastottara namavali lyrics in english

om sanaischaraya namaha sanataya namaha sarvabhistpradayine namaha saranyaya namaha varenyaya namaha sarvesaya namaha soumyaya namaha suravandyaya namaha suralokaviharine namaha sukhasanopavistaya namaha !! sundaraya namaha ghanaya namaha ghanarupaya namaha ghanabharanadharine namaha ghanasarvilepanaya namaha khadyotaya namaha mandaya namaha mandachestaya namaha mahaniyagunatmane namaha martyapavanapadaya namaha mahesaya namaha chayaputraya namaha sarvaya namaha saratuniradharine namaha…

Continue reading

sri rama ashtakam stotra lyrics in english

1   bhaje visesasundaram samastapapakhandanam !   swabhaktachittaranjanam sadaiva ramamadwayam !! 2  jatakalapasobhitam samasta papanasakam ! swabhaktabhitbhanjanam bhajeha ramamadwayam !! 3  nijaswarupabodhakam kripakaram bhavapaham ! samam sivam niranjanam bhajeha ramamadwayam !! 4 sahaprapanchakalpitam hyanamarupa vastavam ! nirakritim niramayam bhajeha ramamadwatam !! 5  nis prapancha nirvikalpa nirmalam niramayam !   chidekarupa…

Continue reading

rahu stotram lyrics in english

1  rahurdanavamantri cha simhika chittanandanaha ! ardhakayah sada krodhi chandradityavimardanaha !! 2  roudro rudrapriyo daityaha swarbhanur bhanubhitidaha ! graharajaasudhapayi rakatithyabhilasakaha !! 3  kaladristihi kalarupaha srikantha hridayasrayaha ! vidhuntudaha saimlikeyo ghorarupo mahabalaha !! 4  grahapidakaro damstri raktanetro mahadaraha ! panchavimsati namani smritwa rahum sada naraha !! 5  yah pateth mahatipida tasya…

Continue reading

surya stotram lyrics in english

udaye brahma swaroopayaam madhyanhetu maheshwaraha ! astamaane swayam vishnu trayee moorty divakaraha !! With meanings .  Divaakara is another name for lord Sun ie Surya. This great God puts on the role of  Brahma or in other words, resembles Brahma at dawn (early morning ) . He will be Maheshwara…

Continue reading

shiva stotram lyrics in english

vande  shambu umapatim suragurum vande jagatkaaranam vande paanaga bhooshanam mrugadharam vande pashoonaampatim ! vande surya shashaanka vahni nayanam vande mukunda priyaam ! vande bhakta janaashrayam cha varadam vande shivam shankaram !! With meanings .  Igreet (offer namaskara ) Shambhu, umapathi, the preceptor of Gods, the creator of this world. My…

Continue reading

bhaja govindam stotram lyrics in english

bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudhamate samprapte sannihite kale nahi nani raksati dukrn karane mudha jahihi dhanagama -trsnam kuru sadbuddhim maasi vitrs nam yada-labhase nijakarmopattam vittam tena vinodaya chittam nari-stanabhara-nabhidesam drstva ma ga mohavesam etanmamsa-vasadi-vikaram manasi vichintaya varam varam nalini-dala-gata-jala-matitaralam tadvat-jivitamatisaya-chapalam viddhi vyaddhy-abhimana-grastam lokam sokahatam cha samastam yavad vittoparjana-sakta- stavad…

Continue reading