shree SHaNmukha bhujanga Stutihi in english

(Kunnakudi kshetre) hriyaa lakSHmyaa valyaa surapRtanayaa(a)(a)lingitatanuhu mayooraarooDHO(a)yam shivavadanapankEruharavihi I SHaDaasyO bhaktaanaamachala hRdi vaasam pratanavai iteemaam buddhim draagachalanilayaha samjanayati II1 smitanyakkRtEnduprabhaakundapuSHpam sitaabhraagarupraSHTHagandhaanuliptam I shritaashESHalOkESHTadaanaamaradrum sadaa SHaNmukham bhaavayE hRtsarOjE II 2 shareerEndriyaadaavahambhaavajaataan … Continue reading

sri subrahmanya bhujanga stotram in english

subrahmaNyasudhaamayookhasuSHamaahunkaara kRdvaktraambhOruha paadapankaja- nataaleeSHTaartha daanavrata I brahmaNyam kuru santatam karuNayaa nirvyaajayaa maam vibhO shailaadheeshasutaashivaananasarOjaarkaayitaasyaambujalll samudram yathaa samshrayantE taTinyaha viheenaabhidhaastyaktaroopaastathaa maam I pravijnyaaya lOkaa iteevaabhidhitsuhu samudraankagashshambhusoonurdayaabdhihi II2 yathaa saindhavam chakSHgragraahyamapsu sthitam … Continue reading

shree subrahmaNya bhujanga prayaata stutihi in english

(Kartikeya kshetre, Tiruchendoor) mahEshaananaabjaarkamardhEnduphaalam mahaavighnavaaraashikumbhaprabhootam I mahEndraadisEvyampraNamraantarangam mahaapaapadaaham mahEbhaasyameeOE II 1 apasmaaramukhyaankSHaNaadrOgavaryaan harantam nataanaam nijaanghripraNaamaat I bhajE soonumaadyasya vaidyasya shambhOhO abOdhaamayasya prashaantyarthamaaraat II 2 avajnyaaya khElaam charantam kumaaram mahEsham praNantum … Continue reading

shree subrahmaNya bhujanga prayaatam-3 in english

shree ganEshaaya namaha bhajE(a)ham kumaaram bhavaaneekumaaram galOllaasihaaram namaskRdvihaaram I ripustOmasaaram nRsimhaavataaram sadaa nirvikaaram guham nirvichaaram II 1 namaameeshaputramjapaashONagaatram suraaraatishatrum raveendvagninEtram I mahaabarhipatram shivaasyaabjamitram prabhaasatkalatram puraaNam pavitram II 2 anEkaarkakOTiprabhaavajvalantam manOhaarimaaNikyabhooSHOjjvalantam … Continue reading

shree subrahmaNya bhujangam-2 in english

gaNEsham namaskRtya gaureekumaaram gajaasyam guhasyaagrajaatam gabheeram I pralambOdaram shoorpakarNam triNEtram pravakSHyE bhujangaprayaatam guhasya II 1 pRtak SHatkireeTa sphuraddivyaratna- prabhaakSHiptamaartaaNDakOTi prakaasham I chalatkuNDalOdyatsugaNDasthalaantam mahaanarghahaarOjjavalatkambukaNTHam II 2 sharatpoorNachandraprabhaachaaruvaktram viraajallalaaTam kRpaapoorNanEtram I larudbhoosunaasaapuTam … Continue reading