Shree Ayyappa Sthuthi IN ENGLISH WITH MEANINGS

Prayer to Lord Ayyappa for holistic protection lOkaveeram mahaapoojyam sarva rakSHaakaram vibhum I paarvateehRdayaanandam shaastaaram praNamaamyaham II I bow down to Lord Shasta the most valorous of the world, greatly propitiated, protector of all, omnipresent, the delight to the heart of Goddess Parvati. 1 viprapoojyam vishvavandyam viSHNushambhOh priyam sutam I…

Continue reading

shree subramanya stuti IN ENGLISH WITH MEANINGS

Prayer to Subrahmanya for eradication of Calamities kalpadrumam praNamataam kamalaaruNaabham skandam bhujadvayam anaamayam Eka vaktram I kaatyaayinee priyasutam katibaddha vaamam kaupeena daNDadhara dakSHiNahasta meeDE II The beloved Son of Katyayini, One who fulfills the wishes (of his devotees) like a Kalpa Vriksha, One whose face radiates like a shining red…

Continue reading

shree SHaNmukha bhujanga Stutihi in english

(Kunnakudi kshetre) hriyaa lakSHmyaa valyaa surapRtanayaa(a)(a)lingitatanuhu mayooraarooDHO(a)yam shivavadanapankEruharavihi I SHaDaasyO bhaktaanaamachala hRdi vaasam pratanavai iteemaam buddhim draagachalanilayaha samjanayati II1 smitanyakkRtEnduprabhaakundapuSHpam sitaabhraagarupraSHTHagandhaanuliptam I shritaashESHalOkESHTadaanaamaradrum sadaa SHaNmukham bhaavayE hRtsarOjE II 2 shareerEndriyaadaavahambhaavajaataan SHaDoormeervikaaraamshchashatroonnihantuml nataanaam dadhE yastamaasyaabjaSHaTkam sadaa SHaNmukham bhaavayE hRtsarOjE II 3 aparNaakhyavalleesamaashlESHayOgaat puraa sthaaNutO yO(a)janiSHTaamaraartham I vishaakham nagE vallikaalingitam tam sadaa…

Continue reading

sri subrahmanya bhujanga stotram in english

subrahmaNyasudhaamayookhasuSHamaahunkaara kRdvaktraambhOruha paadapankaja- nataaleeSHTaartha daanavrata I brahmaNyam kuru santatam karuNayaa nirvyaajayaa maam vibhO shailaadheeshasutaashivaananasarOjaarkaayitaasyaambujalll samudram yathaa samshrayantE taTinyaha viheenaabhidhaastyaktaroopaastathaa maam I pravijnyaaya lOkaa iteevaabhidhitsuhu samudraankagashshambhusoonurdayaabdhihi II2 yathaa saindhavam chakSHgragraahyamapsu sthitam jihvayaa gRhyatE(a)ham tathaasmin I prapan<;hE dhiyaa sookSHmayaateendriyQ(a)pi pravijnyEya Evam guhO(a)yam vyanakti II 3 karOtyakSHamaalaam karE yO manuSHyO bhavEdoorudaghnO bhavaambhOdhirasya I…

Continue reading

shree subrahmaNya bhujanga prayaata stutihi in english

(Kartikeya kshetre, Tiruchendoor) mahEshaananaabjaarkamardhEnduphaalam mahaavighnavaaraashikumbhaprabhootam I mahEndraadisEvyampraNamraantarangam mahaapaapadaaham mahEbhaasyameeOE II 1 apasmaaramukhyaankSHaNaadrOgavaryaan harantam nataanaam nijaanghripraNaamaat I bhajE soonumaadyasya vaidyasya shambhOhO abOdhaamayasya prashaantyarthamaaraat II 2 avajnyaaya khElaam charantam kumaaram mahEsham praNantum vidhih sambhramENa I gatO(a)ntah punarniSHkramanyEna kaaraa- gRham praapitastam bhajE taarakaarim II 3 katham chandratulyam mukham tE vadaamaha kalankEnaheenam tathaa kRSHNapakSHE…

Continue reading

shree subrahmaNya bhujanga prayaatam-3 in english

shree ganEshaaya namaha bhajE(a)ham kumaaram bhavaaneekumaaram galOllaasihaaram namaskRdvihaaram I ripustOmasaaram nRsimhaavataaram sadaa nirvikaaram guham nirvichaaram II 1 namaameeshaputramjapaashONagaatram suraaraatishatrum raveendvagninEtram I mahaabarhipatram shivaasyaabjamitram prabhaasatkalatram puraaNam pavitram II 2 anEkaarkakOTiprabhaavajvalantam manOhaarimaaNikyabhooSHOjjvalantam I shritaanaamabheeSHTam sushaantam nitaantam bhajE SHaNmukham tam sharachchandrakaantamlB kRpaavaarikallOlabhaasvatkaTaakSHam viraajanmanOhaarishONaambujaakSHam I prayOgapradaanapravaahaikadakSHam bhajE kaantikaantaambarastOmarakSHam II 4 sukastoorikaabindubhaasvallalaaTam dayaapoorNachittam mahaadEvaputram I…

Continue reading

shree subrahmaNya bhujangam-2 in english

gaNEsham namaskRtya gaureekumaaram gajaasyam guhasyaagrajaatam gabheeram I pralambOdaram shoorpakarNam triNEtram pravakSHyE bhujangaprayaatam guhasya II 1 pRtak SHatkireeTa sphuraddivyaratna- prabhaakSHiptamaartaaNDakOTi prakaasham I chalatkuNDalOdyatsugaNDasthalaantam mahaanarghahaarOjjavalatkambukaNTHam II 2 sharatpoorNachandraprabhaachaaruvaktram viraajallalaaTam kRpaapoorNanEtram I larudbhoosunaasaapuTam vidrumOSHTHam sudantaavalim susmitam prEmapoorNam II 3 dviSHaDbaahudaNDaagradEdeepyamaanam kvaNatkankakaNaalankRtOdaarahastam I lasanmudrikaaratnaraajatkaraagram kvaNatkinkiNeeramya kaancheekalaapam II 4 vishaalOdaram visphuratpoorNakukSHim kaTau svarNa sootram taTidvarNagaatram…

Continue reading

shree subrahmanya bhujangam-1 in english

sadaa baala roopaapi vighnaadri hantree mahaadanti vaktraapi panchaasyamaanyaa I vidheendraadimRgyaa gaNEshaabhidhaa mE vidhattaam shriyam kaapi kalyaaNa moortihi II 1 na jaanaami shabdam na jaanaami chaartham na jaanaami padyam na jaanaami gadyam I chidEkaa SHaDaasyaa hRdi dyOtatE mE mukhaannihsarantE girashchaapi chitram II 2 mayooraadhi rooDHam mahaavaakya gooDHam manOhaari dEham mahachchitta gEham…

Continue reading