shree baalaa bhujanga stOtram in english

shreeneelalOhita uvaacha- jagadyOniroopaam suvEsheem cha raktaam gu Naateetasa njnyaam mahaaguhyaguhyaa m I mahaasarpabhooSHaambhavEshaadipoojyaam mahaatyugrabaalaam bhajE(a)ham hi nityaamll 1 mahaasvarNavarNaamshivapRSHTHasamsthaam mahaamuNDamaalaam galE shObhamaanaaml mahaacharmavastraam mahaashankhahastaam mahaatyugrabaalaam bhajE{a)ham hi nityaamll 2 sadaa suprasannaam bhRtaasookSBmasookSHmaam varaabheetihastaamdhRtaavaakSHapustaaml mahaakinnarEsheem bhagaakaaravidyaam Ineem teekineenaam ravaam kinkiNeenaam hahaahaa hahaahaa mahaalaapashabdaaml athaithai tathaithai mahaanRtyanRtyaam mahaatyugrabaalaam bhajE(a)ham hi nityaamll 4…

Continue reading

viTTHalEshvara praNeetam bhujanga prayaataa SHTakam in english

sudhaadhaamanaijaadharaadhaaravENum karaagrairudagrairativyagrasheelaihi I sadaa poorayamshchaarayangOvaroothaanpuraha praaduraastaam mamaabheeraveeraha II 1 yashOdaayashOdaanadakSHaambujaakSHa prateepapramaadaprahaaNapraveeNa I nijaapaangasangOdbhavaananga gOpaanganaa paanganRtyaangaNeebhootadEha II 2 | sadaaraadhikaaraadhikaasaadhakaartha prataapaprasaada prabhO kRSHNadEva I anangeekRtaanangasEvyantaranga praviSHTaprataapaaghahRnmE praseeda II 3 ramaakaanta shaanta prateepaanta mE{a)ntaha sthireebhootapaadaambujastvam bhavaashu I sadaa kRSHNa kRSHNEti naama tvadeeyam vibhOgRhNatO HE yashOdaakishOra II 4 spuradgaangabhoomiSHTHamanchOpaviSHTO chCHalachCHatrupakSHE bhayam chaanineeSHO I…

Continue reading

sri shankar achari bhujanga prayata stOtram in english

(shreekaalatikshetre) kRpaasaagaraayaashukaavyapradaaya praNamraakhilaabheeSHTasandaayakaaya I yateendrairupaasyaanghripaathOruhaaya prabOdhapradaatrE namah shankaraaya II 1 chidaanandaroopaaya chinmudrikOdyat- karaayEshaparyaayaroopaaya tubhyam I mudaageeyamaanaaya vEdOttamaangaihi shritaanandadaatrE namah shankaraaya II 2 jaTaajooTamadhyE puraa yaa suraaNaam dhuneesaadya karmandiroopasyashambOhO I galE mallikaamaalikaavyaajatastE vibhaateeti manyE gurO kim tathaiva II nakhEnduprabhaadhootanamraalihaardaa- ndhakaaravrajaayaabjamandasmitaaya I mahaamOhapaathOnidhErbaaDabaaya prashaantaaya kurmO namah shankaraaya II praNamraantarangaabjabOdhapradaatrE divaaraatramavyaahatOsraaya kaamam I…

Continue reading

shri dakSHiNa asya bhujanga prayata stotram in english

bhavaambhOdhipaaram nayantam svabhaktaan kRpaapoorapoorNairapaangaih svakeeyaihi I samastaagamaantaprageetaapadaanam sadaa dakSHiNaasyam tamaaraadhayE(a)ham II 1 chaturvimshadarNasyamantrOttamasya prajaapaaddRDHam vashyabhaavam samEtya I prayachCHatyaram yashcha vidyaamamOghaam sadaa dakSHiNaasyam tamaaraadhayE{a)ham II 2 jaDaayaapi vidyaam prayachCHantamaashu prapannaartividhvamsadakSHaabhidhaanam I jaraajanmamRtyoonharantam pramOdaat sadaa dakSHiNaasyam tamaaraadhayE(a)ham II 3 yamaaraadhya padmaakSHapadmOdbhvaadyaaha suraagryaah svakaaryESHu shaktaa babhoovuhul ramaabhaarateepaarvateestooyamaanam sadaa dakSHiNaasyam tamaaraadhayE(a)ham II 4 sudhaasootibaalOllasanmaulibhaagam…

Continue reading

shiva bhujangam in english

galaddaana gaNDam miladbhRngaSHaNdam chalachchaaru shuNDam jagattraaNa shauNDam I kanaddantakaaNDam vipadbhanga chaNDam shivaprEma piNDam bhajE vakratuNDam II 1 anaadyantamaadhyam param tattvamartham chidaakaaramEkam tureeyam tvamEyam I haribrahmamRgyam parabrahmaroopam manOvaagateetam mahah shaiva meeDE II 2 svashaktyaadishaktyanta simhaasanastham manOhaari sarvaanga ratnOrubhooSHam I jaTaaheendu gangaasthishamyaaka maulim paraashaktimitram numah panchavaktram II 3 shivEshaanatatpooruSHaaghOravaamaa dibhih panchabhirhRnmukhaihi SHaDbhirangaihi…

Continue reading

shiva bhujanga prayata stOtram in english

yadaa daaruNaa bhaaSHaNaa bheeSHaNaa mE bhaviSHyamtyupaantE kRtaamtasya dootaaha I tadaa manmanastvatpadaambhOruhastham katham nishchalam syaannamastE(a)stu shambhOII 1 yadaa durnivaaravyatO(a)ham shayaanO luTHannihshvasannih sRtaavyaktavaaNihi I tadaa jahnukanyaajalaalankRtam tE jaTaamaNDalam manmanOmandiram syaat II 2 yadaa putramitraadayO matsakaashE rundatyasya haa keedRsheeyam dashEti I tadaa dEvadEvEsha gaureesha shambhO namastE shivaayEtyajasram bravaaNi II 3 yadaa pashyataam maamasau…

Continue reading

shree sha astRA bhujanga stOtram in english

shritaanandachintaamaNishreenivaasam sadaa sachchidaanandapoorNaprakaasham I udaaram sadaaram suraadhaarameesham param jyOtiroopam bhajE bhootanaatham II 1 vibhum vEdavEdaantavEdyam variSHTHam vibhooti pradam vishrutam brahmaniSHTHam I vibhaasvatprabhaavaprabham puSHkalESHTam param jyOtiroopam bhajE bhootanaatham II 2 paritraaNadakSHam parabrahmasootram sphurachchaarugaatram bhavadhvaantamitraml param prEmapaatram pavitram vichitram param jyOtiroopam bhajE bhootanaatham II 3 parEsham prabhum poorNakaaruNyaroopam gireeshaadhipeeTHOjjavalachchaarudeepam I surEshaadisamsEvitam suprataapam…

Continue reading

shree bhootanaatha bhujanga stOtram in english

ahO daivamESHaam nRNaam bhaati saakSHaat shabafyaakhyashailE param gooDHagooDHaml giraam cHEtasO(a)teetamEkam guNaanaam niraakaaramavyaktamaanandakandamll 1 yadaahurguhaantahasthamudgeethavaachaha param jyOtiraadyantamaanaadyapEtaml vikaaraspRhaaheenamaatmEti satyam shabaryaakhyashailE tadaabhaati saakSHaat II 2 athaadhaarashaktyaadyudooDHE kramENa prabhaadeeptisatyaadibhih shaktibhishcha I prabhootaatmasimhaasanEyOgapeeTHE hRdabjEna viSHTashchidaanandamoortihi II 3 kramaachCHaantyateetaadibhih panchatattvaihi kalaatmaantayuktaishcharEvantamukhyaihi I SHaDangaadhidEvaistathaashambaraantaihi digeeshaistadastraadhidEvaih pareetaha II 4 kaTa a ntaayatavyaa piga n d h Otta…

Continue reading

Uma Maheswara Stotram

Uma Maheswara Stotram   Nama Sivabhyam, Nava Youvanabhyam, Paraspara slishta Vapurtharabhyam, Nagendra Kanya vrusha Kethabhyam, Namo Nama Sankara Parvatheebhyam   Nama Shivaabhyam sarasothsavabhyam, Namaskruthabheeshta vara prathabhyam, Narayanenarchitha padukabhyam, Namo Nama Sankara Parvatheebhyam   Nama Shivaabhyam vrusha vahanabhyam, Virinchi vishnveendra su poojithaabhyam, Vibhoothi pattera vilepanaabhyam, Namo Nama Sankara Parvatheebhyam.   Nama…

Continue reading

Daaridrya dahana shivastotram

Daaridrya dahana shivastotram   vishveshvaraaya narakaarNava taaraNaaya kaNaamrutaaya shashishekhara dhaaraNaaya | karpoora kaanti dhavalaaya jaTaadharaaya daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 1||   gauree priyaaya rajaneesha kalaa dharaaya kaalaanta kaaya bhujagaadhipa kankaNaaya | gangaa dharaaya gajaraaja vimardanaaya daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 2||   bhakti priyaaya bhava roga bhayaapahaaya…

Continue reading

Maha mrutyunjaya stotram with meanings

Maha mrutyunjaya stotram with Meanings (Prayer of the great victor over death)     (Sage Mrukandu prayed Lord Shiva for a son. Lord Shiva asked him whether he wanted an intelligent son who will live only for 16 years or foolish son, who will live for one hundred years. The…

Continue reading