Shree sharada bhujanga prayata aSHTakam in english

suvakSHOja-kumbhaam sudhaapoorNa-kumbhaam prasaadaavalambaam prapuNyaavalambaam I sadaasyEndubimbaamsadaanOSHTHabimbaam bhajE-shaaradaambaamajasram madambaam II 1 kaTaakSHE dayaardraam karE jnyaanamudraam kalaabhirvinidraam kalaapaihi subhadraam I purastreem vinidraam purastungabhadraam bhajE shaaradaambaamajasram madambaam II 2 lalaamaankaphaalaam lasadgaanalOlaam svabhaktaikaphaalaam yashahshree kapOlaam I karE tvakSHamaalaam kanatpratnalOlaam bhajE shaaradaambaamajasram madambaam II 3 suseemantavENeem dRshaa nirjitaiNeem ramatkeeravaaNeem namadvajrapaaNeem I sudhaamantharaasyaam mudaa chintyavENeem bhajE…

Continue reading

shree sharadaa bhujanga prayaata stutihi in english

(shreekaalatikshetram) smitOddhootaraakaanishaanaayakaayai kapOlaprabhaanirjitaadarshakaayai I svanEtraavadhootaangajaatadhvajaayai sarOjOttha satyai namah shaaradaayai II 1 bhavaambhOdhipaaram nayantyai svabhaktaan vinaayaasalEsham kRpaanaukayaiva I bhavaambhOjanEtraadisamsEvitaayaa ajasram hi kurmO namah shaaradaayai II 2 sudhaakumbha mudraa viraajatkaraayai vyathaashoonyachittaihisadaa sEvitaayai I krudhaakaamalObhaadinirvaapaNaayai vidhaatRpriyaayai namah shaaradaayai II 3 natESHTapradaanaaya bhoomim gataayai gatEnaachCHabarhaabhimaanam harantyai I smitEnEndudarpam cha tOSHam vrajantyai sutEnEva namraimamah shaaradaayai…

Continue reading

Shree sharada bhujangam in english

puraa(a)nEkajanmaarjitaagaNyapuNyaihi yadaaptam mayaa shaaradaabhikhyabhaagyam I dayaardramguroottamsasanklruptachakra- sthitam tatsadaa manmanasyaavirastu II 1 na mantram na yantram na vaa stOtrareetim vijaanE(a)mba vaktum cha madduhkhareetim I tvadanghri praNamrO na paatram shuchah syaat iti tvaam prapadyE tavaiva prasaadaat II 2 bhavaambhOdhimagnam bhavaadyaihi sudooram visRSHTam mahaapaapagEhaayamaanam I vivEkaadiheenam dayaaneeradhE tE mamaatmaanamambaamghriyugmE(a)rpayaami II 3 shareeram svatantram…

Continue reading

shree sharabha bhujanga prayata stOtram in english

shree shiva uvaacha namO vighnaraajaaya vaageeshvaraaya shivaaya viranchaaya naaraayaNaaya I namashchandrachooDaaya naathaaya tubhyam praseeda praseedaarthinO mE II 1 kuTHaara trishoolaabhi baaNaasyabheeteen mRgaabjaagni gaNDaa dhanuchcharmataani I karaabjai vahantam nirantam hara tvaam gadaanaada pashyaamyaham saaLuvEsham II 2 lasadvaasa varNaarka vEdaashra madhyE japaa sannibhE hamsapeeTHE niSHaNNam I jayantam chidaananda kandam prasannam jagatkaaraNam tvaam…

Continue reading

Sarasvati Slokas

Sarasvati Slokas 1 sarasvatI namastubhyam varadE kAmarUpiNI vidyArambham karishyAmi siddhirbhavatu mE sadA   2 yA kundEndu tushAra hAra dhavaLA yA Subhra vastrAnvitA yA vINA varadanDamanDitakarA yA svEta padmAsanA yA brahmAchyuta Sankara prabhutibhir dEvai sadA pUjitA sAmAmpAtu sarasvatI bhagavatI niSSEsha jADyApahA

Continue reading