Sri Narasimha Kavacha Mantra

narasimha-kavacham vakshye prahladenoditam pura sarva-raksha-karam punyam sarvopadrava-nashanam I shall now recite the Narasimha-kavaca, formerly spoken by Prahlada Maharaja. It is most pious, vanquishes all kinds of impediments, and provides one all protection. sarva-sampat-karam chaiva svarga-moksha-pradayakam dhyatva narasimham devesham hema-simhasana-sthitam It bestows upon one all opulences and can give one elevation…

Continue reading

Navagraha Stotram

Navagraha Stotram   Aadityaya cha somaya mangalaya budhayacha Guru shukra shani byascha raahave ketave namah   Ravi Japakusuma samkasham kashyapeyam maha-dyutim Tameorim sarva-paapa-ghnam pranatosmi diva-karam   Chandra Dadhi-shamkha-tusha-raabham kshiraarnava samudbhavam Namami shashinam soma shamborma-juta bhushanam   Kujudu Dharani-gabha sombhutam vidyutkamti samaprabham Kumaram shakti-hastam tam mangalam pranama-myaham   Budhudu Priyamgu-kakaashyamam rupena-pratimam…

Continue reading

Durga Stotram

Durga Stotram   Durga Apad Uddharaka Stotram [The praise of Durga that saves you from danger]   [Durga is the fearsome aspect of Goddess Parvathy, who destroys evil. Here is a great prayer which is exclusively meant for people to get saved from perils and dangers.]   Namasthe saranye, shive…

Continue reading