Pragya Vivardhana Karthikeya Stotram

Pragya Vivardhana Karthikeya Stotram   (Prayer to Karthikeya which would increase intelligence) (Here is a very unique prayer addressed to Lord Subrahmanya, which would help one to increase his intelligence /wisdom. It is said that even a mentally retarded child would become normal by reciting this prayer. The prayer is…

Continue reading

Shree sudarshana kavacha stotram

Shree sudarshana kavacha stotram vihagendra samhitaa   asya shree sudarshana kavacha mahaamantrasya, bhagavaan naaraayaNa rushihi, anushTup cChandaha, shree sudarshanaroopo shreemannaaraayaNo devataa | ram beejam, hum shaktihi, phaT keelakam | shree sudarshana prasaada siddhyarthe jape viniyogaha |   shankham chakram gadaa padmam musalam khaDgameva cha | dhenuncha yama paashashcha mudraa hyetaah prakeertitaaha…

Continue reading

The Chant of the 1000 Names of Vishnu Begins Here

The Chant of the 1000 Names of Vishnu Begins Here   AUM namo bhagavate vaasudevaaya |   OM vishvaM vishhNur-vashhaThkaaro bhoota-bhavya-bhavat-prabhuH | bhoota-kRit bhoota-bhRid bhaavo bhootaatmaa bhootabhaavanaH ||(1)   puutaatmaa paramaatmaa cha muktaanaaM paramaa gatiH | avyayaH purushaH saakshee kshetrajno akshara eva cha ||(2)   yogo yoga-vidaaM netaa pradhaana-purusheshvaraH |…

Continue reading

SREE LALITHA SAHASRANAMA NAMAVALI

SREE LALITHA SAHASRANAMA NAMAVALI 1. OM aiM hrIM shrIM shrImAtre namaH 2. shrImahArAj~nai namaH 3. shrImatsi.nhAsaneshvaryai namaH 4. chidagnikuNDasaMbhUtAyai namaH 5. devakAryasamudyatAyai namaH 6. OM udyadbhAnusahasrAbhAyai namaH 7. chaturbAhusamanvitAyai namaH 8. rAgasvarUpapAshADhyAyai namaH 9. krodhAkArAN^akushojjvalAyai namaH 10. manorUpekShukodaNDAyai namaH 11. pa.nchatanmAtrasAyakAyai namaH 12. nijAruNaprabhApUramajjad brahmANDamaNDalAyai namaH 13. champakAshokapunnAgasaugandhika-lasatkachAyai namaH 14.…

Continue reading

Mahishasura mardini stotram lyrics

Mahishasura mardini stotram lyrics   1 ayi giri nandini nandita mEdini viSva vinOdini nanda nutE giri vara vindhya SirOdhi nivAsini vishu vilAsini jishNu nutE bhagavati hE Siti kanTha kuTumbiNi bhUri kuTumbini bhUri krtE jaya jaya hE mahishAsura mardini ramyaka pardini Saila sutE 2 sura vara varshiNi durdhara dharshiNi durmukha varshiNi…

Continue reading

Lakshmi ashtakam lyrics

lakshmI ashTakam 1 namastEstu mahAmAyE SrI pIThE sura pUjitE Sankha chakra gadA hastE mahA lakshmIr namOstutE 2 namastE garuDhAruDhE DOlAsura bhayankari sarva pApa harE dEvi mahA lakshmIr namOstusE 3 sarvagnE sarva varadE sarva dushTa bhayankari sarva duhka harE dEvi mahA lakshmIr namOstusE 4 siddhi buddhi pradE dEvi bhukti mukti pradAyini…

Continue reading

LakshmI SlOka

LakshmI SlOka 1 sarasija nilayE sarOja hastE dhavaLatara amSuka gandhamAlya SObhE bhagavati hari vallabhE manOgnE tribhuvana bhUtikari prasIda mahyam 2 vandE padma karAm prasanna vadanAm saubhAgyadAm bhAgyadAm hastAbhyAm abhayapradAm maNigaNair nAnAvidhair bhUshitAm 3 bhaktAbhIshTa phalapradAm harihara brahmAdibhis sEvitAm pArSvE pankaja Sankha padma nidhibhir yuktAm sadA Sakribhih 4 lakshmIm kshIra samudra…

Continue reading

Sarasvati Slokas

Sarasvati Slokas 1 sarasvatI namastubhyam varadE kAmarUpiNI vidyArambham karishyAmi siddhirbhavatu mE sadA   2 yA kundEndu tushAra hAra dhavaLA yA Subhra vastrAnvitA yA vINA varadanDamanDitakarA yA svEta padmAsanA yA brahmAchyuta Sankara prabhutibhir dEvai sadA pUjitA sAmAmpAtu sarasvatI bhagavatI niSSEsha jADyApahA

Continue reading

Ganesha Slokas

Ganesha Slokas vakra tuNDa mahA kAya sUrya kOTi sama prabha nirvighnam kuru mE dEva sarva kAryEshu sarvadA SuklAmbara dharam vishNum SaSi varNam chaturbhujam prasanna vadanam dhAyEt sarva vighnOpa SantayE agajAnana padmArkam gajAnanam aharNiSam anEka dantam bhaktAnAm Ekadantam upAsmahE gajAnanam bhUta gaNAdi sEvitam kapitta jambUphala sAra bhakshitam umAsutam Soka vinASa kAraNam…

Continue reading