shree bhavani bhujangam stotram in english

ShaDaadhaarapankEruhaantarviraajat SuSHumnaantaraalE (a)titEjOlasanteem I SuDhaamaNDalam draavayanteem pibanteem SudhaamoortimeeDE chidaananda roopaam II 1 ValatkOTi baalaarka bhaasaaruNaangeem SulaavaNyashRngaarashObhaabhiraamaam I Mahaa padma kinjalka madhyE viraajat , trlkONE niSHaNNaam bhajE shree bhavaaneem 112 KvaNatkinkiNee noopurOdbhaasiratna prabhaaleeDHa laakSHaardra paadaabja yugmam I ajEshaachyutadhyaihi suraih sEvyamaanam mahaadEvi manmoordhni tE bhaavayaami II 3 sushONaambaraabaddhaneeveeviraajan mahaaratna kaanchee kalaapam nitambam…

Continue reading

shree dEvee bhujanga stOtram

virinchyaadibhihi panchabhirlOkapaalaihi samooDHE mahaananda peeTHE niSHaNNam I dhanurbaaNa paashaankushaprOta hastam mahastraipuram shankaraadvaitamavyaat II 1 vadannaadibhihi panchabhihi kOshajaalaihi shirahpakSHa puchCHaatmakairantarantaha I nigooDHE mahaayOga peeTHE niSHaNNam puraarErathaantahpuram naumi nityam II 2 virinchaadiroopaihi prapanchE vihRtya svatantraa yadaa svaatmavishraantirESHaa I tadaa maana maatRpramEyaatiriktam paraanandameeDE bhavaani tvadeeyam II 3 vinOdaaya chaitanyamEkam vibhajya dvidhaa dEvi jeevaha…

Continue reading

Mahishasura mardini stotram lyrics

Mahishasura mardini stotram lyrics   1 ayi giri nandini nandita mEdini viSva vinOdini nanda nutE giri vara vindhya SirOdhi nivAsini vishu vilAsini jishNu nutE bhagavati hE Siti kanTha kuTumbiNi bhUri kuTumbini bhUri krtE jaya jaya hE mahishAsura mardini ramyaka pardini Saila sutE 2 sura vara varshiNi durdhara dharshiNi durmukha varshiNi…

Continue reading