SREE LALITHA SAHASRANAMA STOTRAM

SREE LALITHA SAHASRANAMA STOTRAM    Asyashrilalita sahasranama stotras mahamantrasya, vashinyadi vagdevata Rushayah anushtup chandaha shree lalita parameshari devata shrimadvagbhava Kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam karanyasancha kuryat mama Shree lalita parameshari prasada sidhyardhe jape viniyogah   DHYANAM Sinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat Taranayaka shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruham Panibhyam, alipurnaratna chashakam, raktotpalam bibhratim Saomyam…

Continue reading

SREE LALITHA SAHASRANAMA NAMAVALI

SREE LALITHA SAHASRANAMA NAMAVALI 1. OM aiM hrIM shrIM shrImAtre namaH 2. shrImahArAj~nai namaH 3. shrImatsi.nhAsaneshvaryai namaH 4. chidagnikuNDasaMbhUtAyai namaH 5. devakAryasamudyatAyai namaH 6. OM udyadbhAnusahasrAbhAyai namaH 7. chaturbAhusamanvitAyai namaH 8. rAgasvarUpapAshADhyAyai namaH 9. krodhAkArAN^akushojjvalAyai namaH 10. manorUpekShukodaNDAyai namaH 11. pa.nchatanmAtrasAyakAyai namaH 12. nijAruNaprabhApUramajjad brahmANDamaNDalAyai namaH 13. champakAshokapunnAgasaugandhika-lasatkachAyai namaH 14.…

Continue reading