Agasta rachita shrIlakShmI stotra

sa.nkalana H DA.c. manasvI shrIvidyAla.nkAra `manasvI’ R^iShivara agasta dvArA rachita shrIlakShmI stotra yaha stotra atya.nta phaladAyI hai . jaya padmapalAshAkShi jaya tva.n shrIpatipriye . jaya mAtarmahAlakShmi sa.nsArArNavatAriNi .. mahAlakShmi namastubhya.n … Continue reading

Lakshmi ashtakam lyrics

lakshmI ashTakam 1 namastEstu mahAmAyE SrI pIThE sura pUjitE Sankha chakra gadA hastE mahA lakshmIr namOstutE 2 namastE garuDhAruDhE DOlAsura bhayankari sarva pApa harE dEvi mahA lakshmIr namOstusE 3 sarvagnE … Continue reading

LakshmI SlOka

LakshmI SlOka 1 sarasija nilayE sarOja hastE dhavaLatara amSuka gandhamAlya SObhE bhagavati hari vallabhE manOgnE tribhuvana bhUtikari prasIda mahyam 2 vandE padma karAm prasanna vadanAm saubhAgyadAm bhAgyadAm hastAbhyAm abhayapradAm maNigaNair … Continue reading