ShrI indra rachita lakShmIstotram

shrIgaNeshAya namaH | OM namaH kamalavAsinyai nArAyaNyai namo namaH | kR^iShNapriyAyai sArAyai padmAyai cha namo namaH || 1|| padmapatrekShaNAyai cha padmAsyAyai namo namaH | padmAsanAyai padminyai vaiShNavyai cha namo namaH || 2|| sarvasampatsvarUpAyai sarvadAtryai namo namaH | sukhadAyai mokShadAyai siddhidAyai namo namaH || 3|| haribhak{}tipradAtryai cha harShadAtryai namo namaH |…

Continue reading

ShrImahAlakShmI kavacham

shrI gaNeshAya namaH | asya shrImahAlakShmIkavachamantrasya brahmA R^iShiH gAyatrI chhandaH mahAlakShmIrdevatA mahAlakShmIprItyarthaM jape viniyogaH | indra uvAcha | samastakavachAnAM tu tejasvi kavachottamam | AtmarakShaNamArogyaM satyaM tvaM brUhi gIShpate || 1|| shrIgururuvAcha | mahAlakShmyAstu kavachaM pravakShyAmi samAsataH | chaturdashasu lokeShu rahasyaM brahmaNoditam || 2|| brahmovAcha | shiro me viShNupatnI cha lalATamamR^itodbhavA…

Continue reading

DhanalakShmI stotram

dhanadaa uvAcha devI devamupAgamya nIlakaNThaM mama priyam | kR^ipayA pArvatI prAha sha.nkaraM karuNAkaram || devyuvAcha brUhi vallabha sAdhUnAM daridrANAM kuTumbinAm | daridra dalanopAyama.njasaiva dhanapradam || shiva uvAcha pUjayan pArvatIvAkyamidamAha maheshvaraH | uchitaM jagadambAsi tava bhUtAnukampayA || sa sItaM sAnujaM rAmaM sA.njaneyaM sahAnugam | praNamya paramAnandaM vakShye.ahaM stotramuttamam || dhanadaM shraddhAnAnAM…

Continue reading

Sri kanakadhara stotram by ms

aN^ga.n hareH pulakabhuushhaNamaashrayantii bhR^iN^gaaN^ganeva mukulaabharaNa.n tamaalam.h . aN^giikR^itaakhilavibhuutirapaaN^galiilaa maaN^galyadaa.astu mama maN^galadevataayaaH .. 1.. ##The dark Tamala tree in full bloom attracts the female beetle and even so Mahalakshmi is attracted and finds happiness in the fragrant and dark-complexioned body of Hari and makes it tingle with joy. May she bestow…

Continue reading

ShrImahAlakShmI lalitA stotram

|| dhyAnam || chakrAkAraM mahattejaH tanmadhye parameshvarI | jaganmAtA jIvadAtrI nArAyaNI parameshvarI || 1 || vyUhatejomayI brahmAnandinI harisundarI | pAshAMkushekShukodaNDa padmamAlAlasatkarA || 2 || dR^iShTvA tAM mumuhurdevAH praNemurvigatajvarAH | tuShTuvuH shrImahAlakShmIM lalitAM vaiShNavIM parAm || 3 || || shrIdevAH UchuH || jaya lakShmi jaganmAtaH jaya lakShmi parAtpare | jaya kalyANanilaye…

Continue reading

shrI tantrokta lakShmIkavacham

shrIgaNeshAya namaH | OM asya shrIlakShmIkavachastotrasya\, shrI{}Ishvaro devatA\, anuShTup chhandaH\, shrIlakShmIprItyarthe pAThe viniyogaH | OM lakShmI me chAgrataH pAtu kamalA pAtu pR^iShThataH | nArAyaNI shIrShadeshe sarvA~Nge shrIsvarUpiNI || 1|| rAmapat{}nI tu pratya~Nge  sadA.avatu shameshvarI| vishAlAkShI yogamAyA kaumArI chakriNI tathA || 2|| jayadAtrI dhanadAtrI pAshAkShamAlinI shubhA | haripriyA harirAmA jaya~NkarI mahodarI…

Continue reading

kanakadhara stotram

a~NgaM hareH pulakabhUShaNamAshrayantI bhR^i~NgA~Nganeva mukulAbharaNaM tamAlam.h . a~NgIkR^itAkhilavibhUtirapA~NgalIlA mA~NgalyadAstu mama ma~NgaLadevatAyAH .. 1.. mugdhA muhurvidadhatI vadane murAreH prematrapApraNihitAni gatAgatAni . mAlA dR^ishormadhukarIva mahotpale yA sA me shriyaM dishatu sAgarasaMbhavAyAH .. 2.. AmIlitAkShamadhigamya mudA mukundaM AnandakandamanimeShamana~Ngatantram.h . AkekarasthitakanInikapakShmanetraM bhUtyai bhavenmama bhuja~NgashayA~NganAyAH .. 3.. bAhvantare madhujitaH shritakaustubhe yA hArAvalIva harinIlamayI vibhAti .…

Continue reading

Ashta-Laxmi Stotra

ashTalakshmi stOtram 1.Adi lakshmi: sumanasa vandita sundari mAdhavi chandra sahOdari hEmamayE munigaNa vandita mOksha pradAyini manjula bhAshiNi vEdanutE pankaja vAsini dEva supujita sadguNa varshiNi SAntiyutE jaya jayahE madhusudana kAmini Adilakshmi sadA pAlaya mAm 2.dhAnya lakshmi: ayikali kalmasha nASani kAminivaidika rupiNi vEdamayE ksheera samudra bhava mangaLa rupiNi mantra nivAsini mantra nutE…

Continue reading

Agasta rachita shrIlakShmI stotra

sa.nkalana H DA.c. manasvI shrIvidyAla.nkAra `manasvI’ R^iShivara agasta dvArA rachita shrIlakShmI stotra yaha stotra atya.nta phaladAyI hai . jaya padmapalAshAkShi jaya tva.n shrIpatipriye . jaya mAtarmahAlakShmi sa.nsArArNavatAriNi .. mahAlakShmi namastubhya.n namastubhyaM sureshvari . haripriye namastubhya.n namastubhyaM dayAnidhe .. padmAlaye namastubhya.n namastubhyaM cha sarvade . sarvabhUtahitArthAya vasuvR^iShTiM sadA kuru .. jaganmAtarnamastubhya.n…

Continue reading

Lakshmi ashtakam lyrics

lakshmI ashTakam 1 namastEstu mahAmAyE SrI pIThE sura pUjitE Sankha chakra gadA hastE mahA lakshmIr namOstutE 2 namastE garuDhAruDhE DOlAsura bhayankari sarva pApa harE dEvi mahA lakshmIr namOstusE 3 sarvagnE sarva varadE sarva dushTa bhayankari sarva duhka harE dEvi mahA lakshmIr namOstusE 4 siddhi buddhi pradE dEvi bhukti mukti pradAyini…

Continue reading

LakshmI SlOka

LakshmI SlOka 1 sarasija nilayE sarOja hastE dhavaLatara amSuka gandhamAlya SObhE bhagavati hari vallabhE manOgnE tribhuvana bhUtikari prasIda mahyam 2 vandE padma karAm prasanna vadanAm saubhAgyadAm bhAgyadAm hastAbhyAm abhayapradAm maNigaNair nAnAvidhair bhUshitAm 3 bhaktAbhIshTa phalapradAm harihara brahmAdibhis sEvitAm pArSvE pankaja Sankha padma nidhibhir yuktAm sadA Sakribhih 4 lakshmIm kshIra samudra…

Continue reading