YogashAntiGYAnapradaM gaNeshastotram

shrIgaNeshAya namaH |   sanakAdyA UchuH | dhanyo.asi nR^ipashArdUla buddhiste paramAdbhutA | nirvedaM rAjabhogebhyaH saMprAptaH pR^ithulashravAH || 1|| yogashantimayaM pUrNaM gaNeshaM viddhi bhUmipa | taM bhajasva mahAbhaktyA tayA shAntiM gamiShyasi || 2|| ekadA sma vayaM sarve sa~NgatAH sha~NkarAlayam | vaTamUle samAsInaM pashyAmo dhyAnasaMsthitam || 3|| tam praNamya sthitAH sarve vayaM…

Continue reading

YogashAntipradaM gaNAdhIshastotram

shrIgaNeshAya namaH | kardama uvAcha | kenopAyena bho vatsa yogashAntiH pralabhyate | tadarthaM pUjanIyaM kiM tadvadasva janArdana || 1|| kapila uvAca | gaNeshabhajanaM mukhyaM shAntiyogapradaM matam | yogAkArasvarUpaM taM brahmeshaM bhaja mAnada || 2|| sarvAdiH sarvapUjyo.ayaM sarvAdhAro mahAmune | ya AdiH pralayAnte sa tiShThati shAstrasaMmatam || 3|| jyeShTharAjaM gaNeshAnaM vedeShu…

Continue reading

GaNeshapancharatnastotram

Mudakaraatha Modakam Sada Vimukti Saadhakam Kalaadharaavatamsakam Vilasiloka Rakshakam Anaaya Kaika Naayakam Vinasitebha Daityakam Nataasubhasu Naashakam Namaami Tham Vinaayakam. I salute that remover of obstacles, Who has modakas in his hand Who always bestows salvation Who wears a part of moon on his head Who protects this world which is varied,…

Continue reading

ShrI mahAgaNapatyekavi.nshatinAma stotram

gaNa~njayo gaNapatirherambo dharaNIdharaH . mahAgaNapatirbuddhipriyaH kShipraprasAdanaH .. 1.. amoghasiddhiramR^itamantrashchintAmaNirnidhiH . suma~Ngalo bIjamAshApUrako varadaH kalaH .. 2.. kAshyapo nandano vAchAsiddho DhuNDhirvinAyakaH .. 3.. .. iti shrIgaNeshapurANe upAsanAkhaNDe IshvaragaNeshasa.nvAde shrI mahAgaNapatyekavi.nshatinAma stotra.n saMpUrNam ..

Continue reading

Gajanana stotra

namaste gajavak{}trAya gajAnanasurUpiNe | parAsharasutAyaiva vatsalAsUnave namaH || 1|| vyAsabhrAtre shukasyaiva pitR^ivyAya namo namaH | anAdigaNanAthAya svAnandAvAsine namaH || 2|| rajasA sR^iShTikarte te sattvataH pAlakAya vai | tamasA sarvasa.nhartre gaNeshAya namo namaH || 3|| sukR^iteH puruShasyApi rUpiNe paramAtmane | bodhAkArAya vai tubhyaM kevalAya namo namaH |4|| svasa.nvedyAya devAya yogAya gaNapAya…

Continue reading

GaNeshamantrastotram

shrIgaNeshAya namaH | uddAlaka uvAcha | shrR^iNu putra mahAbhAga yogashAntipradAyakam | yena tvaM sarvayogaGYo brahmabhUto bhaviShyasi  || 1|| chittaM pa~nchavidhaM proktaM xiptaM mUDhaM mahAmate | vixiptaM cha tathaikAgraM nirodhaM bhUmisaGYakam || 2|| tatra prakAshakartA.asau chintAmaNihR^idi sthitaH  | sAxAdyogesha yogeGYairlabhyate bhUminAshanAt || 3|| chittarUpA svayaMbuddhishchittabhrAntikarI matA | siddhirmAyA gaNeshasya mAyAkhelaka uchyate…

Continue reading

Ganesha Slokas

Ganesha Slokas vakra tuNDa mahA kAya sUrya kOTi sama prabha nirvighnam kuru mE dEva sarva kAryEshu sarvadA SuklAmbara dharam vishNum SaSi varNam chaturbhujam prasanna vadanam dhAyEt sarva vighnOpa SantayE agajAnana padmArkam gajAnanam aharNiSam anEka dantam bhaktAnAm Ekadantam upAsmahE gajAnanam bhUta gaNAdi sEvitam kapitta jambUphala sAra bhakshitam umAsutam Soka vinASa kAraNam…

Continue reading