GaNeshAShTakam

shrI gaNeshAya namaH | sarve uchuH | yato.ana.ntashak{}terana.ntAshcha jIvA yato nirguNAdaprameyA guNAste | yato bhAti sarvaM tridhA bhedabhinnaM sadA taM gaNeshaM namAmo bhajAmaH || 1|| yatashchAvirAsIjjagatsarvametattathA.abjAsano vishvago vishvagoptA | tathe.ndrAdayo devasa.nghA manuShyAH sadA taM gaNeshaM namAmo bhajAmaH || 2|| yato vahnibhAnU bhavo bhUrjalaM cha yataH sAgarAshcha.ndramA vyoma vAyuH | yataH…

Continue reading

GaNeshAvatArastotraM

shrii gaNeshAya namaH | A~Ngirasa uvAcha | anantA avatArAshcha gaNeshasya mahAtmanaH | na shakyate kathAM vaktuM mayA varShashatairapi || 1|| saMxepeNa pravaxyAmi mukhyAnAM mukhyatAM gatAn | avatArAMshcha tasyAShTau vikhyAtAn brahmadhArakAn || 2|| vakratuNDAvatArashcha dehinAM brahmadhArakaH | matsarAsurahantA sa siMhavAhanagaH smR^itaH || 3|| ekadantAvatAro vai dehinAM brahmadhArakaH | madAsurasya hantA sa…

Continue reading

ShrIgaNeshaaparAdhaxamApanastotram

shriigaNeshAya namaH | sumukho makhabhu~NmukhArchitaH sukhavR^iddhyai nikhilArtishAntaye| akhilashrutishiirShavarNitaH sakalAdyaH sa sadA.astu me hR^idi || 1|| praNavAkR^itimastake nayaH praNavo vedamukhAvasAnayoH| ayameva vibhAti susphuTaM hyavatAraH prathamaH parasya saH || 2|| prathamaM guNanAyako babhau triguNAnAM suniyan{}traNAya yaH| jagadudbhavapAlanAtyayeShvajaviShNviishasurapraNodakaH || 3|| vidhiviShNuharendradevatAdigaNAnAM paripAlanAdvibhuH| api chendriyapu~njachAlanAdgaNanAthaH prathito.arthataH sphuTam || 4|| aNimAmukhasiddhinAyakA bhajataH sAdhayatiiShTakAmanAH| apavargamapi prabhurdhiyo…

Continue reading

ShrIgaNeshastotra

shrIgaNeshAya namaH | nArada uvAcha | praNamya shirasA devaM gaurIputraM vinAyakam | bhaktAvAsaM smarennityamAyuHkAmArthasiddhaye || 1|| prathamaM vakratuNDaM cha ekadantaM dvitIyakam | tRRitIyaM kRRiShNapi~NgAkShaM gajavaktraM chaturthakam || 2|| lambodaraM pa~nchamaM cha ShaShThaM vikaTameva cha | saptamaM vighnarAjendraM dhUmravarNaM tathAShTamam || 3|| navamaM bhAlachandraM cha dashamaM tu vinAyakam | ekAdashaM gaNapatiM…

Continue reading

Ganesha gayatri stotra

lambodarAya vidmahe mahodarAya dhImahi | tanno dantI prachodayAt || (agnipurANa 71 adhyAya)  mahotkaTAya vidmahe vakratuNDAya dhImahi | tanno dantI prachodayAt || (agnipurANa, 179 adhyAya)  ekadantAya vidmahe vakratuNDAya dhImahi | tanno dantI prachodayAt || (gaNapatyatharvashIrSha)  tatkarATAya vidmahe hastimukhAya dhImahi | tanno dantI prachodayAt || (maitrAyaNIya\-sa.nhitA)  tatpurUShAya vidmahe vakratuNDAya dhImahi | tanno…

Continue reading

MahaagaNapati sahasranaama stotram

muniruvāca kathaṃ nāmnāṃ sahasraṃ taṃ gaṇeśa upadiṣṭavān | śivadaṃ tanmamācakṣva lokānugrahatatpara || 1 || brahmovāca devaḥ pūrvaṃ purārātiḥ puratrayajayodyame | anarcanādgaṇeśasya jāto vighnākulaḥ kila || 2 || manasā sa vinirdhārya dadṛśe vighnakāraṇam | mahāgaṇapatiṃ bhaktyā samabhyarcya yathāvidhi || 3 || vighnapraśamanopāyamapṛcchadapariśramam | santuṣṭaḥ pūjayā śambhormahāgaṇapatiḥ svayam || 4 || sarvavighnapraśamanaṃ…

Continue reading

ShrIgaNeshastuti

vande gajendravadana.n vAmA~NkArUDhavallabhAshliShTam . ku~NkumarAgashoNa.n kuvalayinIjArakorakApIDam .. 1.. vighnAndhakAramitra.n sha~Nkaraputra.n sarojadalanetram . sindUrAruNagAtra.n sindhuravaktra.n namAmyahorAtram .. 2.. galaddAnagaNDa.n miladbhR^i~NgaShaNDa.n     chalachchArushuNDa.n jagattrANashauNDam . lasaddantakANDa.n vipadbha~NgachaNDa.n     shivapremapiNDa.n bhaje vakratuNDam .. 3.. gaNeshvaramupAsmahe gajamukha.n kR^ipAsAgara.n surAsuranamaskR^ita.n suravara.n kumArAgrajam . supAshasR^iNimodakasphuTitadantahastojjvala.n shivodbhavamabhIShTada.n shritatatessusiddhipradam .. 4.. vighnadhvAntanivAraNaikataraNirvighnATavIhavyavAT vighnavyAlakulapramattagaruDo vighnebhapa~nchAnanaH . vighnottu~NgagiriprabhedanapavirvighnAbdhiku.nbhodbhavaH vighnAghaughaghanaprachaNDapavano vighneshvaraH…

Continue reading

GaNeshastavarAjaH

shrIgaNeshAya namaH . shrIbhagavAnuvAcha . gaNeshasya stavaM vakShye kalau jhaTiti siddhidam | na nyAso na cha sa.nskAro na homo na cha tarpaNam || 1|| na mArjanaM cha pa~nchAshatsahasrajapamAtrataH | siddhyatyarchanataH pa~nchashata\-brAhmaNabhojanAt || 2|| asya shrIgaNeshastavarAjamantrasya bhagavAn sadAshiva R^iShiH, anuShTup chhandaH, shrImahAgaNapatirdevatA, shrImahAgaNapatiprItyarthe jape viniyogaH | vinAyakaika\-bhAvanA\-samarchanA\-samarpitaM pramodakaiH pramodakaiH pramoda\-moda\-modakam |…

Continue reading

ShrigaNesha sahasranAmAvali

OM gaNapataye namaH | OM gaNeshvarAya namaH | OM gaNakrIDAya namaH | OM gaNanAthAya namaH | OM gaNAdhipAya namaH | OM ekada.nShTrAya namaH | OM vakratuNDAya namaH | OM gajavaktrAya namaH | OM madodarAya namaH | OM lambodarAya namaH | OM dhUmravarNAya namaH | OM vikaTAya namaH | OM vighnanAyakAya…

Continue reading

GaNeshamAnasapUjA

shrI gaNeshAya namaH || gR^itsamada uvAcha || vighneshavIryANi vichitrakANi ba.ndIjanairmAgadhakaiH smR^itAni | shrutvA samuttiShTha gajAnana tvaM brAhme jaganma.ngalakaM kuruShva || 1|| evaM mayA prArthito vighnarAjashchittena chotthAya bahirgaNeshaH | taM nirgataM vIkShya namanti devAH shaMbhvAdayo yogimukhAstathA.aham || 2|| shauchAdikaM te parikalpayAmi heramba vai dantavishuddhimevam | vastreNa saMprokShya mukhAravindaM devaM sabhAyAM viniveshayAmi…

Continue reading

GaNeshamahimnaH stotram

shrii gaNeshaaya namaH . anirvAchyaM rUpaM stavana\-nikaro yatra galita\- stathA vakShye stotraM prathamapuruShasyA.atra mahataH | yato jAtaM vishvaM sthitamapi sadA yatra vilayaH sa kIdR^iggIrvANaH sunigamanutaH shrIgaNapatiH || 1|| gaNeshaM gANeshAH shivamiti cha shaivAshcha vibudhA raviM saurA viShNuM prathamapuruShaM viShNubhajakAH | vadantyeke shAk{}tA jagadudayamUlAM parishivAM na jAne kiM tasmai nama iti…

Continue reading

Shri ganapati atharvashirsha

Shri Ganapati Atharvashirsha occurs in the atharva veda . It is considered to be most important text on Lord Ganesha . Atharva means firmness, oneness of purpose, while shIrSha means intellect (directed towards liberation). May Ganapati, the remover of obstacles protect us . Aum . Aum . Aum. Several translations…

Continue reading