PrahlAdakRitaM gaNeshastotram

shrI gaNeshaaya namaH . adhunA shrR^iNu devasya sAdhanaM yogadaM param | sAdhayitvA svayaM yogI bhaviShyasi na sa.nshayaH || 1|| svAnandaH svavihAreNa sa.nyuk{}tashcha visheShataH | sarvasa.nyogakAritvAd gaNesho mAyayA yutaH || 2|| vihAreNa vihInashchA.ayogo nirmAyikaH smR^itaH | sa.nyogAbheda hInatvAd bhavahA gaNanAyakaH || 3|| sa.nyogA.ayogayoryogaH pUrNayogastvayoginaH | prahlAda gaNanAthastu pUrNo brahmamayaH paraH ||…

Continue reading

pa.nchashlokigaNeshapurANam

shrIvighneshapurANasAramuditaM vyAsAya dhAtrA purA tatkhaNDaM prathamaM mahAgaNapateshchopAsanAkhyaM yathA | sa.nhartuM tripuraM shivena gaNapasyAdau kR^itaM pUjanaM kartuM sR^iShTimimAM stutaH sa vidhinA vyAsena buddhyAptaye || sa~NkaShTyAshcha vinAyakasya cha manoH sthAnasya tIrthasya vai dUrvANAM mahimeti bhak{}ticharitaM tatpArthivasyArchanam | tebhyo yairyadabhIpsitaM gaNapatistattatpratuShTo dadau tAH sarvA na samartha eva kathituM brahmA kuto mAnavaH || krIDAkANDamatho…

Continue reading

DevarShikRitaM gajAnanastotram

shrI gaNeshAya namaH || devarShaya UchuH || videharUpaM bhavabandhahAraM sadA svaniShThaM svasukhapradam tam | ameyasA.nkhyena cha lakShmIshaM gajAnanaM bhak{}tiyutaM bhajAmaH || 1|| munIndravandyaM vidhibodhahInaM subuddhidaM buddhidharaM prashAntam | vikArahInaM sakalA.nmakaM vai gajAnanaM bhak{}tiyutaM bhajAmaH || 2|| ameya rUpaM hR^idi sa.nsthitaM taM brahmA.ahamekaM bhramanAshakAram | anAdi\-madhyAntamapArarUpaM gajAnanaM bhak{}tiyutaM bhajAmaH || 3||…

Continue reading

Saartha ganapati atharvashiirSha

AUM bhadraM karNebhiH shR^iNuyaama devaaH . bhadraM pashyemaakShabhiryajatraaH .. sthiraira.ngaistushhTuvaa.nsastanuubhiH . vyashema devahitaM yadaayuH .. svasti na indro vR^iddhashravaaH . svasti naH puushhaa vishvavedaaH .. svastinastaarkShyo arishhTanemiH . svasti no bR^ihaspatirdadhaatu .. hariH AUM namaste gaNapataye .. tvameva pratyakShaM tattvamasi .. tvameva kevalaM kartaa.asi .. tvameva kevalaM dhartaa.asi .. tvameva…

Continue reading

dashAxaramantrastotram

shrIgaNeshAya namaH | mudgala uvAcha | asachChaktishcha satsUryaH samo viShNurmahAmune | avyaktaH sha~NkarasteShAM saMyoge gaNapo bhavet || 1|| saMyoge mAyayA yukto gaNesho brahmanAyakaH | ayoge mAyayA hIno bhavati munisattamA || 2|| saMyogAyogayoryoge yogo gaNeshasaMGYitaH | shAntibhyaH shAntidaH prokto bhajane bhaktisaMyutaH || 3|| evamuktvA gaNeshasya dadau mantraM sa mudgalaH | ekAxaraM…

Continue reading

DhuNDhiswarUpavarNanastotram

shrIgaNeshAya namaH | jaiminiruvAcha | na vaktuM shaktye rAjan kenApi tatsvarUpakam | nopAdhinA yutaM DhuNDhiM vadAmi shrR^iNu tatvataH || 1|| ahaM purA sushAntyarthaM vyAsasya sharaNaM gataH | mahyaM sa~NkathitaM tena sAxAnnArAyaNena cha || 2|| tadeva tvAM vadiShyAmi svashiShyaM cha nibodha me | yadi taM bhajasi hyadya sarvasiddhipradAyakam || 3|| dehadehimayaM…

Continue reading

DhuNDhirAjabhujangaprayAtastotram

umA~NgodbhavaM dantivak{}traM gaNeshaM bhaje ka~NkaNaiH shobhitaM dhUmraketum | gale hAramuk{}tAvalIshobhitaM taM namo j~nAnarUpaM gaNeshaM namaste || 1|| gaNeshaikadantaM shubhaM sarvakArye smaran manmukhaM j~nAnadaM sarvasiddhim | manashchintitaM kAryasiddhirbhavettaM namo buddhikalpaM gaNeshaM namaste || 2|| kuThAraM dharantaM kR^itaM vighnarAjaM chaturbhirmakhairekadantaikavarNam | idaM devarUpaM gaNaM siddhinAthaM namo bhAlachandraM gaNeshaM namaste || 3|| shiraHsinduraM…

Continue reading

ChintAmaNiShaTpadI

chintAmaNiShaTpadI | shrIgaNeshAya namaH | dviradavadana viShamarada varada jayeshAna shAntavarasadana | sadanavasAdana sAdanamantarAyasya rAyasya || 1|| indukala kalitAlika sAlikashumbhatkapolapAliyuga | vikaTasphuTakaTadhArAdhAro.asya prapa~nchasya || 2|| paraparashupANipANe paNitapaNAyeH paNAyito.asi yataH | ArUhya vajradantaM vidadhAsi vipadantam || 3|| lambodara dUrvAsana shayadhR^itasAmodamodakAshanaka | shanakairavalokaya mAM yamAntarAyApahAridR^ishA || 4|| AnandatundilAkhilavR^indArakavR^indavanditA~N ghriyuga | sarApradaNDarasAlo nAgajabhAlo.atibhAsi vibho…

Continue reading

GaurikRitaM herambastotram

shrii gaNeshAya namaH | gauryuvAcha | gajAnana GYAnavihArakArinna mAM cha jAnAsi parAvamarShAm | gaNesha raxasva na checChariiraM tyajAmi sadyastvayi bhaktiyuktA || 1|| vighnesha heramba mahodara priya lambodara premavivardhanAchyuta | vighnasya hartA.asurasa~NghahartA mAM raxa daityAtvayi bhaktiyuktAm || 2|| kiM siddhibuddhiprasareNa mohayuk{}to.asi kiM vA nishi nidrito.asi | kiM laxalAbhArthavichArayuk{}taH kiM mAM cha…

Continue reading

GaNeshAShTottarashatanAmArchanastotram

shrI gaNeshAya namaH | kaashyAM tu bahavo vigh{}naaH kaashiivaasaviyojakaaH| tachChaantyarthaM DhuNDhiraajaH puujaniiyaH prayat{}nataH || 1|| aShTottarashatairdivyairgaNeshasyaiva naamabhiH| kartavyamatiyat{}nena navaduurvaa~NkuraarpaNam || 2|| hiraNmayatanuM shuddhaM sarvaartiharamavyayam| varadaM gaNapaM dhyaatvaa puujaa kaaryaa prayat{}nataH || 3|| R^iShirvigh{}neshaH ityaadinaam{}naaM sarveshvaraH shivaH | devataa vigh{}narAjo.atra Chando.anuShTup shubhapradam || 4|| sarvapratyuuhashamanaM phalaM shaktiH sudhaatmikaa | kiilakaM gaNanaathasya…

Continue reading

GaNeshAShTottarashatanAmastotram

shrI gaNeshAya namaH | yama uvAcha | gaNesha heraMba gajAnaneti mahodara svAnubhavaprakAshin | variShTha siddhipriya buddhinAtha vada.ntamevaM tyajata prabhItAH || 1|| anekavighnA.ntaka vakratu.nDa svasa.nj~navAsi.nshcha chaturbhujeti | kavIsha devA.ntakanAshakArin vada.ntamevaM tyajata pratIbhAH || 2|| maheshasUno gajadaityashatro vareNyasUno vikaTa trinetra | paresha pR^ithvIdhara ekada.nta vada.ntamevaM tyajata pratIbhAH || 3|| pramoda modeti narA.ntakAre…

Continue reading

GaNeshAShTakam

 shrIgaNeshAya namaH | gaNapati\-parivAraM chArukeyUrahAraM giridharavarasAraM yoginIchakrachAram | bhava\-bhaya\-parihAraM duHkha\-dAridraya\-dUraM gaNapatimabhivande vakratuNDAvatAram || 1|| akhilamalavinAshaM pANinA dhvastapAshaM ## var ## hastapAshaM kanakagirinikAshaM sUryakoTiprakAsham | bhavabhavagirinAshaM mAlatItIravAsaM gaNapatimabhivande mAnase rAjaha.nsam || 2|| vividha\-maNi\-mayUkhaiH shobhamAnaM vidUraiH kanaka\-rachita\-chitraM kaNThadeshevichitraM | dadhati vimalahAraM sarvadA yatnasAraM gaNapatimabhivande vakratuNDAvatAram || 3|| duritagajamamandaM vAraNIM chaiva vedaM viditamakhilanAdaM…

Continue reading