ShreegaNEshabhujangastOtram in English

raNatkSHudra ghaNTaa ninaadaabhiraamam chalattaaNDavOddaNDavatpadma taalam I lasattundilaangOparivyaala haaram gaNaadheeshameeshaanasoonumtameeDE II 1 dhvanidhvamsa veeNaalayOllaasivaktram sphurachCHuNDa daNDOIIasadbeeja pooram I galaddarpasaugandhya lOlaalimaalam gaNaadheesha meeshaanasoonumtameeDE II 2 prakaashajjapaa raktaratna prasoona pravaala prabhaataaruNa jyOtirEkam I … Continue reading

ShrImahAgaNapati navArNa vedapAdastavaH

shrIkaNThatanaya shrIsha shrIkara shrIdalArchita | shrIvinAyaka sarvesha shriyaM vAsaya me kule || 1|| gajAnana gaNAdhIsha dvijarAja-vibhUShita | bhaje tvAM sachchidAnanda brahmaNAM brahmaNAspate || 2|| NaShAShTha-vAchya-nAshAya rogATa-vikuThAriNe | ghRRiNA-pAlita-lokAya vanAnAM pataye … Continue reading

Shrii gaNaadhipati pancharatna stotram

OM saraagilokadurlabhaM viraagilokapuujitaM suraasurairnamaskR^itaM jaraapamR^ityunaashakam . giraa guruM shriyaa hariM jayanti yatpadaarchakaaH namaami taM gaNaadhipaM kR^ipaapayaH payonidhim .. 1.. giriindrajaamukhaambuja pramodadaana bhaaskaraM kariindravaktramaanataaghasa~NghavaaraNodyatam . sariisR^ipesha baddhakukShimaashrayaami santataM shariirakaanti nirjitaabjabandhubaalasantatim .. … Continue reading