Shree Ganesha Stotra IN ENGLISH WITH MEANINGS

Prayer to Lord Ganesha for removal of all obstacles gajaananam bhootagaNaadi sEvitam kapitta jamboophalasaara-bhakSHitam I umaasutam shOkavinaasha-kaaraNam namaami vighnEshvara paadapankajam II I prostrate at the lotus feet of Vighneshwara the elephantfaced Lord, Served by hordes of divine followers, the enjoyer of the essence and juice of wood-apple and jamuns (rose-apple),…

Continue reading

shreeDHuNDHiraajabhujangam in english

umaangOdbhavam dantivaktram gaNEsham bhujaakankaNaihi shObhinam dhoomrakEtum I galE haaramuktaavaleeshObhitam tam namO jnyaanaroopam gaNEsham namastE II 1 gaNEsham vadEttam smarEt sarvakaaryE smaran sanmukham jnyaanadam sarva^iddhim I manashchintitam kaaryamEvaashu siddhyEn namO buddhikaantam gaNEsham namastE II 2 mahaasundaram vaktrachihnam viraaTam chaturdhaabhujam chaikadantaikavarNam I idam dEvaroopam gaNam siddhinaatharp namO bhaalachandram gaNEsham namastE II 3…

Continue reading

ShreegaNEshabhujangastOtram in English

raNatkSHudra ghaNTaa ninaadaabhiraamam chalattaaNDavOddaNDavatpadma taalam I lasattundilaangOparivyaala haaram gaNaadheeshameeshaanasoonumtameeDE II 1 dhvanidhvamsa veeNaalayOllaasivaktram sphurachCHuNDa daNDOIIasadbeeja pooram I galaddarpasaugandhya lOlaalimaalam gaNaadheesha meeshaanasoonumtameeDE II 2 prakaashajjapaa raktaratna prasoona pravaala prabhaataaruNa jyOtirEkam I pralambOdaram vaktratuNDaika dantam gaNaadheesha meeshaanasoonumtameeDE II 3 vichitnpsphuradratna maalaakireeTam kireeTOIIasachchandra rEkhaavibhooSHam I vibhooSHaikabhooSHam bhavadhvamsahEtum gaNaadheesha meeshaanasoonumtameeDE II 4 udanchadbhujaavallaree dRshya…

Continue reading

MahAgaNapatistotram

bibhratyAmburUhe samaM madhuripuste sha~Nkhachakre vahan | nyagrodhasya tale sahAdrisutayA shambhustathA dakShiNe bibhrANaH parashuM trishUlamitayA pAshA~NkushAbhyaaM saha || 9|| pashchAt pippalamAshrito ratipatirdevasya ratyotpale bibhratyA samamaikShavaM dhanuriShUn pauShpAn vahan pa~ncha cha | vAme chakragadAdharaH sa bhagavAnkroDaH priya~Ngostale hastodyachchhukashAlima.njarikayA devyA dharaNyA saha || 10|| ShaTkoNAshriShu ShaTsu ShaDgajamukhAH pAshA~NkushAbhIvarAn bibhrANAH pramadAsakhAH pR^ithumahAshoNAshma\-pu~njatviShaH | AmodaH…

Continue reading

Mayuureshvarastotram

shrI gaNeshAya namaH | sarve uchuH | parabrahmarUpaM chidAnandarUpaM pareshaM sureshaM guNAbdhiM guNesham | guNAtItamIshaM mayUreshavaMdyaM gaNeshaM natAH smo natAH smo natAH smaH || 1|| jagadvandyamekaM parAkAramekaM guNAnAM paraM kAraNaM nirvikalpam | jagatpAlakaM hArakaM tArakaM taM mayUreshavaMdyaM natAH smo natAH smaH || 2|| mahAdevasUnuM mahAdaityanAshaM mahApUruShaM sarvadA vighnanAsham | sadA…

Continue reading

ShrImahAgaNapati navArNa vedapAdastavaH

shrIkaNThatanaya shrIsha shrIkara shrIdalArchita | shrIvinAyaka sarvesha shriyaM vAsaya me kule || 1|| gajAnana gaNAdhIsha dvijarAja-vibhUShita | bhaje tvAM sachchidAnanda brahmaNAM brahmaNAspate || 2|| NaShAShTha-vAchya-nAshAya rogATa-vikuThAriNe | ghRRiNA-pAlita-lokAya vanAnAM pataye namaH || 3|| dhiyaM prayachChate tubhyamIpsitArtha-pradAyine | dIpta-bhUShaNa-bhUShAya dishAM cha pataye namaH || 4|| pa~ncha-brahma-svarUpAya pa~ncha-pAtaka-hAriNe | pa~ncha-tattvAtmane tubhyaM pashUnAM…

Continue reading

Ma~NgalAcharaNam

shrI gaNeshAya namaH || shrIgurubhyo namaH || sa jayati sindhuravadano devo yatpAdapa~NkajasmaraNam | vAsaramaNiriva tamasAM rAshiM nAshayati vi.aghnAanAm || 1|| sumukhashchaikadantashcha kapilo gajakarNakaH | lambodarashcha vikaTo vighnanAsho gaNAdhipaH || 2|| dhUmraketurgaNAdhyakSho bhAlachandro gajAnAnaH | dvAdashaitAni nAmAni yaH paThechChRRiNuyAdapi || 3|| vidyArambhe vivAhe cha praveshe nirgame tathA | sa~NgrAme sa~NkaTe chaiva…

Continue reading

Shrii gaNaadhipati pancharatna stotram

OM saraagilokadurlabhaM viraagilokapuujitaM suraasurairnamaskR^itaM jaraapamR^ityunaashakam . giraa guruM shriyaa hariM jayanti yatpadaarchakaaH namaami taM gaNaadhipaM kR^ipaapayaH payonidhim .. 1.. giriindrajaamukhaambuja pramodadaana bhaaskaraM kariindravaktramaanataaghasa~NghavaaraNodyatam . sariisR^ipesha baddhakukShimaashrayaami santataM shariirakaanti nirjitaabjabandhubaalasantatim .. 2.. shukaadimaunivanditaM gakaaravaachyamakSharaM prakaamamiShTadaayinaM sakaamanamrapa~Nktaye . chakaasataM chaturbhujaiH vikaasipadmapuujitaM prakaashitaatmatatvakaM namaamyahaM gaNaadhipam .. 3.. naraadhipatvadaayakaM swaraadilokanaayakaM jwaraadirogavaarakaM niraakR^itaasuravrajam . karaambujollasatsR^iNiM…

Continue reading

GaNeshagItAsAra stotram

shrii gaNeshAya namaH | shiva uvAcha | gaNeshavachanaM shrutvA praNatA bhaktibhAvataH | paprachChustaM punaH shAntA GYAnaM brUhi gajAnana || 1|| gaNesha uvAcha | dehashchaturvidhaH proktastvaMpadaM brahmabhinnataH | so.ahaM dehi chaturdhA tatpadaM brahma sadaikataH || 2|| saMyoga ubhayoryacchAsipadaM brahma kathyate | svata utthAnakaM devA vikalpakaraNAtridhA || 3|| sadA svasukhaniShThaM yad{}brahma sAMkhyaM…

Continue reading

BhaktamanorathasiddhipradaM gaNeshastotram

shrI gaNeshAya namaH | skanda uvAcha | namaste yogarUpAya sampraGYAtasharIriNe | asampraGYAtamUrdhne te tayoryogamayAya cha || 1|| vAmA~NgabhrAntirUpA te siddhiH sarvapradA prabho | bhrAntidhArakarUpA vai buddhiste dakShiNA~Ngake || 2|| mAyAsiddhistathA devo mAyiko buddhisaMGYitaH | tayoryoge gaNeshAna tvaM sthito.asi namo.astu te || 3|| jagadrUpo gakArashcha NakAro brahmavAchakaH | tayoryoge hi gaNapo…

Continue reading