budhapanchavimsatinama sotram lyrics in english

asya sri budhapanchavimsatinama stotrasya, prajapatih risihi trist up chandaha , budho devata 1 budhaprityartham jape viniyogaha budho buddhimatam srestho buddhidata dhanapradaha ! priyangukalika syamaha kanjanetro manoharah !! 2 grihopamo rouhine yo nakshatrese dayakaraha ! viruddhakaryahanta cha soumyo buddhivivardhanaha !! 3 chandratmajo visnurupi jnanijno jnaninayakaha ! grahapdaharo dara putra dhanya pasupradha…

Continue reading

sri vigneshwara stuti lyrics in english

agajananapadmakam gajananamaharnisam ! anekadam tam bhaktanmekadantmupasmahe !! vakratunda mahakaya kotisuryasamaprabha ! avighnam kuru me deva sarvakaryesu sarvada !! pranamya sirasa devam gouriputram vinayakam ! bhaktavasam smarennityamayuskamarthasiddhaye!! gajananam bhutaganadisevitam kapithajambuphalasarabhakshitam ! umasutam sokavinasa karanam ! namami vighneswara padapankajam !! `

Continue reading

shri vishnu stotram lyrics in english

santakaram bhujagasayanam padmanbham suresam viswakaram gaganasadrisam meghavarnam subhangam ! lakshmi kantam kamalanayanam yogihriddhyangamyam vande visnum bhavabhayaharam sarvalokaikanatham !! sasankhachakram sakiritakundalam sapitavastram sarasiruhekshanam ! saharavakshasthala koustubhasriyam namami visnum sirasa chaturbhujam !!

Continue reading