budhapanchavimsatinama sotram lyrics in english

asya sri budhapanchavimsatinama stotrasya, prajapatih risihi trist up chandaha , budho devata 1 budhaprityartham jape viniyogaha budho buddhimatam srestho buddhidata dhanapradaha ! priyangukalika syamaha kanjanetro manoharah !! 2 grihopamo rouhine … Continue reading

Budha graha stotram lyrics in English

priyangu kalikAShyAmaM ! rUpeNA pratimaM budhaM !! saumyaM saumyaguNopetaM ! taM budhaM praNamAmyaham !!

sri vigneshwara stuti lyrics in english

agajananapadmakam gajananamaharnisam ! anekadam tam bhaktanmekadantmupasmahe !! vakratunda mahakaya kotisuryasamaprabha ! avighnam kuru me deva sarvakaryesu sarvada !! pranamya sirasa devam gouriputram vinayakam ! bhaktavasam smarennityamayuskamarthasiddhaye!! gajananam bhutaganadisevitam kapithajambuphalasarabhakshitam ! … Continue reading

sri ramasmaranam stotram lyrics in english

sri raghavam dasarathatmajamaprameyam sitapatim raghukulanvayaratnadipam ! ajanubahumaravindadalayataksham ramam nisacharavinasakaram namami !!

sri ganesa stotram lyrics english

suklambaradharam visnum sasivarnam chaturbhujam ! prasannavadanam dhyayet sarvavighnopasantaye !!

Budha graha stotram lyrics in Kannada

ಬುಧಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯಂಗು ಕಲಿಕಾಶ್ಯಾಮಂ ! ರೂಪೇಣಾಽಪ್ರತಿಮಂ ಬುಧಂ !! ಸೌಮ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯಗುಣೋಪೇತಂ ! ತಂ ಬುಧಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ !!

tulsi stuti stotram lyrics in english

namastulasi kalyani namo visnupriye subhe ! namo mokshaprade devi namah sampat pradayini !!

sri rama stotram lyrics in english

SRIrAma prarthane rAmAya rAmaBadrAya rAmachandrAya vEdhasE ! raGunAthAya nAthAya sitAyAH patahE namaH !!

shri vishnu stotram lyrics in english

santakaram bhujagasayanam padmanbham suresam viswakaram gaganasadrisam meghavarnam subhangam ! lakshmi kantam kamalanayanam yogihriddhyangamyam vande visnum bhavabhayaharam sarvalokaikanatham !! sasankhachakram sakiritakundalam sapitavastram sarasiruhekshanam ! saharavakshasthala koustubhasriyam namami visnum sirasa chaturbhujam !!

sri krishna vandanam stotram lyrics in english

kararavindena padaravindam mukharavinde vinivesayantam ! vatasya patrasya pute sayanam balam mukundam manasa smarami !! vasudevasutam devam kamsachanura mardanam ! devaki paramanandam krishnam vande jagadgurum !!