Ganapati mangala stotram lyrics in kannada

ಗಜಾನನಾಯ ಗಾಂಗೇಯ ಸಹಜಾಯ ಸದಾತ್ಮನೇ ಗೌರಿಪ್ರಿಯ ತನೂಜಾಯ ಗಣೇಶಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನತವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಿನೇ ನಂದ್ಯಾದಿ ಗಣನಾಥಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ವಂದಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ಈಶಾನ ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಾಯ ಜೈಷ್ಪದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ಸುಮುಖಾಯ ಸುಶುಂಡಾಗ್ರೋಕ್ಪಿಪ್ರಾಮೃತ ಘಟಾಯಚ ಸುರವೃಂದ ನಿಷೇವ್ಯಾಯ ಸುಖದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ … Continue reading

budhapanchavimsatinama sotram lyrics in english

asya sri budhapanchavimsatinama stotrasya, prajapatih risihi trist up chandaha , budho devata 1 budhaprityartham jape viniyogaha budho buddhimatam srestho buddhidata dhanapradaha ! priyangukalika syamaha kanjanetro manoharah !! 2 grihopamo rouhine … Continue reading

Budha graha stotram lyrics in English

priyangu kalikAShyAmaM ! rUpeNA pratimaM budhaM !! saumyaM saumyaguNopetaM ! taM budhaM praNamAmyaham !!

sri vigneshwara stuti lyrics in english

agajananapadmakam gajananamaharnisam ! anekadam tam bhaktanmekadantmupasmahe !! vakratunda mahakaya kotisuryasamaprabha ! avighnam kuru me deva sarvakaryesu sarvada !! pranamya sirasa devam gouriputram vinayakam ! bhaktavasam smarennityamayuskamarthasiddhaye!! gajananam bhutaganadisevitam kapithajambuphalasarabhakshitam ! … Continue reading

sri ramasmaranam stotram lyrics in english

sri raghavam dasarathatmajamaprameyam sitapatim raghukulanvayaratnadipam ! ajanubahumaravindadalayataksham ramam nisacharavinasakaram namami !!

Budha graha stotram lyrics in Hindi

बुधस्तोत्र प्रियंगु कलिकाश्यामं ! रूपेणाऽप्रतिमं बुधं !! सौम्यं सौम्यगुणोपेतं ! तं बुधं प्रणमाम्यहम् !!

sri ganesa stotram lyrics english

suklambaradharam visnum sasivarnam chaturbhujam ! prasannavadanam dhyayet sarvavighnopasantaye !!

vishnu smaranam in English

dhyeyaH sadA savitRumanDalamadhyavartI ! nArAyaNaHa sarasijAsana sanniviShTHu !! keyUravAn makarakunDalavAn kirITI ! hArI hIraNmayavapuHa dhRutaShanKachakraH !! SAntAkAraM BujagaShayanaM padmanABaM surEShaM ! viShvAdharaM gaganasadRuShaM mEGavarNaM ShuBAngaM !! lakShmIkAntaM kamalanayanaM yOgihRuddyAnagamyaM ! … Continue reading

sri krishna stotram lyrics in hindi

श्रीकृष्ण प्रार्थने वसुदॆवसुतं दॆवं कंसचाणूर मर्दनं ! दॆवकी परमानंदं कृष्णं वंदॆ जगद्गुरुम् !! कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च ! नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः !!

Budha graha stotram lyrics in Kannada

ಬುಧಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯಂಗು ಕಲಿಕಾಶ್ಯಾಮಂ ! ರೂಪೇಣಾಽಪ್ರತಿಮಂ ಬುಧಂ !! ಸೌಮ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯಗುಣೋಪೇತಂ ! ತಂ ಬುಧಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ !!

SrI subramanya prArthanA in Hindi

श्री सुब्रह्मण्य प्रार्थना शक्तिहस्तं विरूपाक्षं शिखिवाहं षडाननं ! दारुणं रिपुरोगघ्नं भावये कुक्कुटध्वजं!! अनेकार्ककोटि प्रभाव ज्वलतं ! मनोहारि माणिक्य भूषोज्वलंतं !! श्रितानामभीष्टं सुशांतं नितांतं ! भजे षण्मुखं तं शरच्चंद्रकांतम् !! हे … Continue reading