Ganapati mangala stotram lyrics in kannada

ಗಜಾನನಾಯ ಗಾಂಗೇಯ ಸಹಜಾಯ ಸದಾತ್ಮನೇ ಗೌರಿಪ್ರಿಯ ತನೂಜಾಯ ಗಣೇಶಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನತವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಿನೇ ನಂದ್ಯಾದಿ ಗಣನಾಥಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ವಂದಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ಈಶಾನ ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಾಯ ಜೈಷ್ಪದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ಸುಮುಖಾಯ ಸುಶುಂಡಾಗ್ರೋಕ್ಪಿಪ್ರಾಮೃತ ಘಟಾಯಚ ಸುರವೃಂದ ನಿಷೇವ್ಯಾಯ ಸುಖದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧವಿಲಸನ್ ಮಸ್ತಕಾಯ ಚ ಚರಣಾವನತಾನಂತ-ತಾರಣಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ವಟವೇವಂದ್ಯಾಯ ವರದಾಯ ಚ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸುತಾಯಾಸ್ತು ವಿಘ್ನನಾಶಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ಪ್ರಮೋದಾ ಮೋದರೂಪಾಯ ಸಿದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಣೀ ಪ್ರಹೃಷ್ಟ…

Continue reading

budhapanchavimsatinama sotram lyrics in english

asya sri budhapanchavimsatinama stotrasya, prajapatih risihi trist up chandaha , budho devata 1 budhaprityartham jape viniyogaha budho buddhimatam srestho buddhidata dhanapradaha ! priyangukalika syamaha kanjanetro manoharah !! 2 grihopamo rouhine yo nakshatrese dayakaraha ! viruddhakaryahanta cha soumyo buddhivivardhanaha !! 3 chandratmajo visnurupi jnanijno jnaninayakaha ! grahapdaharo dara putra dhanya pasupradha…

Continue reading

sri vigneshwara stuti lyrics in english

agajananapadmakam gajananamaharnisam ! anekadam tam bhaktanmekadantmupasmahe !! vakratunda mahakaya kotisuryasamaprabha ! avighnam kuru me deva sarvakaryesu sarvada !! pranamya sirasa devam gouriputram vinayakam ! bhaktavasam smarennityamayuskamarthasiddhaye!! gajananam bhutaganadisevitam kapithajambuphalasarabhakshitam ! umasutam sokavinasa karanam ! namami vighneswara padapankajam !! `

Continue reading

vishnu smaranam in English

dhyeyaH sadA savitRumanDalamadhyavartI ! nArAyaNaHa sarasijAsana sanniviShTHu !! keyUravAn makarakunDalavAn kirITI ! hArI hIraNmayavapuHa dhRutaShanKachakraH !! SAntAkAraM BujagaShayanaM padmanABaM surEShaM ! viShvAdharaM gaganasadRuShaM mEGavarNaM ShuBAngaM !! lakShmIkAntaM kamalanayanaM yOgihRuddyAnagamyaM ! vandE viShNuM BavaBayaharaM sarRvalOkaikanAthaM !!

Continue reading

sri krishna stotram lyrics in hindi

श्रीकृष्ण प्रार्थने वसुदॆवसुतं दॆवं कंसचाणूर मर्दनं ! दॆवकी परमानंदं कृष्णं वंदॆ जगद्गुरुम् !! कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च ! नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः !!

Continue reading

SrI subramanya prArthanA in Hindi

श्री सुब्रह्मण्य प्रार्थना शक्तिहस्तं विरूपाक्षं शिखिवाहं षडाननं ! दारुणं रिपुरोगघ्नं भावये कुक्कुटध्वजं!! अनेकार्ककोटि प्रभाव ज्वलतं ! मनोहारि माणिक्य भूषोज्वलंतं !! श्रितानामभीष्टं सुशांतं नितांतं ! भजे षण्मुखं तं शरच्चंद्रकांतम् !! हे स्वामिनाथ करुणाकर दीनबंधो ! श्री पार्वतीश मुखपंकज पद्मबंधो !! श्रीशादि देवगणपूजित पादपद्म ! वल्लीशनाथ ममदेहि करावलंबं !!

Continue reading