sree mangalachandika stotram lyrics in english

raksha raksha jaganmataha devi mangalachandike ! harike vipadam raseh mangalakarike !! harsamangaladakshe cha harsa mangaladayike ! subhe mangaladakshe cha subhe mangalachandike !! mangale mangalarhe cha sarvamangala mangale ! satam mangalaprade devi sarvesam mangalalaye !! poojye mangalavare cha mangalabheesta devate ! poojye mangalabhoopasya manuvamsasya santatam !! mangaladhistatru devi mangalanam cha mangale…

Continue reading

rinavimochaka mangala stotram lyrics in english

mangalo bhoomiputrascha rinaharta dhanapradaha ! sthirasano mahakayaha sarvakarma virodhakaha !! lohito lohitakshascha samaganam kripakaraha ! dharatmajah kujo bhoumo bhootido bhoominandanaha !! angarako yamaschaiva sarvarogapaharakaha ! vristeh-kartapaharta cha sarvakaryaphalapradaha !! etani kujanamani nityam yah sraddhaya pathet ! rinam na jayate tasya dhanam seeghramavapnuyat !! dharaneegarbhasambhutam vidyutkanit samaprabham ! kumaram saktihastam tam…

Continue reading

SrI subramanya prArthanA in English

SaktihastaM virUpAkShaM SiKivAhaM ShaDAnanaM ! dAruNaM ripurOgaGnaM BAvayE kukkuTadhvajaM!! anekArkakoTi praBAva jvalataM ! manohAri mANikya BUShojvalantaM !! SritAnAmaBIShTaM suSAMtaM nitAMtaM ! Baje ShaNmuKaM taM SaraccaMdrakAMtam !! he svAminAtha karuNAkara dInabaMdho ! SrI pArvatISa muKapankaja padmabaMdho !! SrISAdi devagaNapUjita pAdapadma ! vallISanAtha mamadehi karAvalabaM !!

Continue reading