shri datta stotram lyrics in english

sri danesaya namaha ! sri saraswatyai namaha sripadavallabha- nrisimha saraswati sri guru dattareyaya namaha !! 1  dattatreyam mahatmanam varadam bhaktavatsalam ! prapannartiharam vande smartagami sa no s vatu !! 2  dinabandhum kripasindhum sarvakarana-karanam ! sarvarakshakaram vande smartagami      !! 3  saranagata dinartaparitranaparayanam ! narayanam vibhum vande amartagami !! 4…

Continue reading

sri datta stotram lyrics in english

sri ganesaya namaha sri saraswatyai namaha ! sripadavallabha nrisimha saraswati sri guru dattatreyaya namaha !! 1 dattatreyam mahatmanam varadam bhaktavatsalam ! prapannartiharan vande smartagami sa no s vatu !! 2  dinabandhum kripasindhun sarvakaranakaranam ! sarvarakshakaram vande smartagami !!  3 saranagata dinartaparitranaparayanam ! narayanam vibhum vande smartagami !! 4 sarvanartharam devam…

Continue reading

brihaspati stotram lyrics in english

asya sri brihaspatinamastotrasya, gritsamado risihi anustup chandaha, brihaspatirdevata brihaspatiprtiyartham jape viniyogaha ! 1 brihaspatirgururjivaha surachar yo vidamvaraha!   vagiso dhisano dirghasmasruh pitambaro yuva !! 2 sudhadis tirgrahadhiso grahapidapaharakaha ! dayakarah soumyamurtihi surarchyah kudmaladyutihi !! 3 lokapujyo lokagurunitijno nitikarakaha ! tarapatischangiraso devavaidyah pitamahaha !! 4 bhaktya brihaspatim smritwa naanyetani yah patheth…

Continue reading