bhaja govindam stotram lyrics in english

bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudhamate samprapte sannihite kale nahi nani raksati dukrn karane mudha jahihi dhanagama -trsnam kuru sadbuddhim maasi vitrs nam yada-labhase nijakarmopattam vittam tena vinodaya chittam nari-stanabhara-nabhidesam drstva ma ga mohavesam etanmamsa-vasadi-vikaram manasi vichintaya varam varam nalini-dala-gata-jala-matitaralam tadvat-jivitamatisaya-chapalam viddhi vyaddhy-abhimana-grastam lokam sokahatam cha samastam yavad vittoparjana-sakta- stavad…

Continue reading

navagraha stotram lyrics in english

1  japakusumasankasam kasyapeyam mahadyutim ! tamorim sarvapapaghnam pranatosmi divakaram !! 2 dadhisankhatusarabham kshirodarnava sambhavam ! namami sasinam somam sambhamormukutabhusanam !! 3 dha ranigarbhasambhutam vidyutkanti samaprabham kumaram saktihastam ! tam mangalam pranamamyaham !! 4  priyangu kalikasyamaam rupenapratimam budham ! saumyam soumyagunopetam tam budham pranamamyaham !1 5  devamam cha risinam cha gurum…

Continue reading