chndrasyastavimsati stotam lyrics in english

asya sree chandrasyastavimsati stotrasya gautamo risihi somo devata virat chandaha chandra preetyarthe  jape viniyogaha ! chandrasya srinu namani subhadani maheepatel yani srutwanaro duhkhanmuchyate natrasmsayaha !! sudhakarascha, somascha glourabjah kumudapriyaha lokapriyah -subhrabhanuschandrama rohineepatihi !! sasee himakaro raja dwijarajo nisakaraha ! atreya lnduh seetamsurosadheesah kalanidhihi !! jaivatriko ramabhrata ksheerodarnava sambhavaha ! nakshatranayakah-sambhuh-…

Continue reading

aditya stotram lyrics in english

asya sri adityastotramahamantrasya agastyaha risihi anustup chandaha bhagavan aditya suryanarayano devata ! sum bijam yam saktihi. mama adityaprasadasiddhyartham jape viniyogaha ! adityaya angustabhyam namaha ! arkaya tarjanibhyam namaha ! divakaraya madhyamabhyam namaha ! prabhakaraya anamikabhyam namaha ! evam hridayadi nyasaha ! bhurbhuvasswaromitidigbandhaha ! dhyanam dhyayet suryamanantakotikiranam tejomayam bhaskaram ! bhaktanamabhayapradam…

Continue reading

Gomatha stotram in Hindi

गोमाता स्तोत्र सुरभिर्वैष्णवी माता ! सुरलोके महीयसे !! ग्रास मुष्टिर्मया दत्ता ! सुरभे प्रतिगृह्णताम् !!

Continue reading

sri vigneshwara stuti lyrics in english

agajananapadmakam gajananamaharnisam ! anekadam tam bhaktanmekadantmupasmahe !! vakratunda mahakaya kotisuryasamaprabha ! avighnam kuru me deva sarvakaryesu sarvada !! pranamya sirasa devam gouriputram vinayakam ! bhaktavasam smarennityamayuskamarthasiddhaye!! gajananam bhutaganadisevitam kapithajambuphalasarabhakshitam ! umasutam sokavinasa karanam ! namami vighneswara padapankajam !! `

Continue reading

Sri subramanya stotram lyrics in kannada

ಶರಣಾಗತಮಾತುರಮಾಧಿಜಿತಂ, ಕರುಣಾಕರ ಕಾಮದ ಕಾಮಹತಂ ಶರಕಾನನಸಂಭವಚಾರುರುಚೇ, ಪರಿಪಾಲಯ ತಾರಕಮಾರಕಮಾಂ ಹರಸಾರಸಮುದ್ಭವ ಹೈಮವತೀಕರಪಲ್ಲವ ಲಾಲಿತ ಕಮ್ರತನೋ ಮುರವೈರಿವಿರಿಂಚಿಮುದಂಬುನಿಧೇ ಪರಿಪಾಲಯ ತಾರಕಮಾರಕಮಾಂ ಗಿರಿಜಾಸುತ ಸಾಯಕಭಿನ್ನಗಿರೇ ಸುರಸಿಂಧುತನೂಜಸುವರ್ಣರುಚೇ ಶಿಶಿಜಾಶಿಖರಾನಲವಾಹನ ಹೇ ಪರಿಪಾಲಯ ತಾರಕಮಾರಕಮಾಂ ಜಯ ವಿಪ್ರಜನಪ್ರಿಯ ವೀರ ನಮೋ ಜಯ ಭಕ್ತಜನಪ್ರಿಯ ಭದ್ರ ನಮೋ ಜಯ ದೇವ ವಿಶಾಖಕುಮಾರಕ ನಮಃ ಪರಿಪಾಲಯ ತಾರಕಮಾರಕ ಮಾಂ ಪುರತೋಭವ ಮೇ ಪಥಿ ಮೇ ಭಗವನ್ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಭುವಿ ರಕ್ಷಗತಂ ವಿರಾಜಿಷು ಮೇ ವಿಜಯಂ ಭಗವನ್ ಪರಿಪಾಲಯ…

Continue reading

shri datta stotram lyrics in english

sri danesaya namaha ! sri saraswatyai namaha sripadavallabha- nrisimha saraswati sri guru dattareyaya namaha !! 1  dattatreyam mahatmanam varadam bhaktavatsalam ! prapannartiharam vande smartagami sa no s vatu !! 2  dinabandhum kripasindhum sarvakarana-karanam ! sarvarakshakaram vande smartagami      !! 3  saranagata dinartaparitranaparayanam ! narayanam vibhum vande amartagami !! 4…

Continue reading

sri venkateswara stotram lyrics english

1  kkamalakuchachuchuka kunkumato niyatarunitatulanilatano ! kamalayatalochana lokapate vijayibhava venkatasailapate !! 2  sa chaturmukha sanmukha panchamukha pramukhakhila daivatamoulimane ! -saranagata vatsala souryanidhe paripalaya mam vrisasailapate !! 3  ativelataya tava durvisahai ranuvelakritairaparadhasataihi ! bharitam twariam vrisasailpate paraya kripaya paripahi hare !! 4  adhivenkatasailamudaramate rjanatabhimatadhikadanaratat ! paradevataya gaditannigamaihi kamaladayitanna param kalaye !! 5…

Continue reading