sankatnashan ganesha stotram lyrics in english

. praNamya SirasA dEvaM gaurIputraM vinAyakaM ! BaktAvAsaM smarEnitya mAyuH kAmArthasiddhayE !! prathamaM vakratunDaM cahEkadantaM dwitIyakaM ! tRitiyaM kriSNapingAkShaM gajavaktraM chaturthakaM !! laMbOdaraM pancamaM cha SaSThaM vikaTamEva cah  ! saptamaM viGnarAjaM cha dhUmravarNaM tathASTakaM !! navamaM PhAlachandram cha daSamaM tu vinAyakaM ! EkAdaSaM gaNapatiM dwAdaSaM tu gajAnanaM !! dwAdaSaitAninAmAni trisandhyaM…

Continue reading

shiva dhyana slokas in hindi

शिवध्यान ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं,चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम्, पद्मासीनं समंतात् स्तुतममरगणै र्व घ्रकृत्तिं वसानं, विश्वाद्यं विश्वंवंद्यं निखिलभय हरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं

Continue reading