sri mahalakshmi ashtakam stotram lyrics in english

1 namastestu mahamaye sripithe surapujite ! sankha chakragadahaste mahalakshmi namostu te !!  2 namaste garudarudhe kolasurabhayankari ! sarvapapahare devi mahalakshmi namostu te !! 3  sarvajni sarvavarade sarvadustabhayankari ! sarva dukhahare … Continue reading

sri dhanalakshmi stotram lyrics in english

ayikali kalmaSha nASini kAmini vaidika rUpiNi vEdamayE ! kShIrasamudBava mangaLa rUpiNi mantranivAsini mantranutE !! mangaLadAyini aMbujavAsini dEvagaNASrita pAdayutE ! jaya jaya hE madhusUdana kAmini dhAnyalakShI sadA pAlaya mAM !!

shukra stotram lyrics in english

1  srinvantu munayah-sarve sukrastotramidam subham ! rahasyam sarvabhutanam sukrapritikaram varam !! 2  yani sankirtanairnityam sarvan kamana vapnuyat ! tanisukrasya namani kathayami subhani cha !! 3  sukrassubhagrahassriman varsakridwarsa vighnakrit ! tejonidhirjnanamayo … Continue reading

sri saraswati stotram lyrics in english

ya kundendutusaraharadhawala ya subhravastranwita ya veenavaradandamanditakara ya swetapadmasana ! ya brahmachyutasankara prabhritibhirdevaissada pujita sa mam patu saraswati bhagawati nissesa jadyapaha !!

SrI aShTalakShmIstOtraM lyrics in english

sumanasavandita sundari mAdhavi chandra sahOdari hEmamayE ! munigaNa manDita mOkSha pradAyini manjula BhAShiNi vEdanutE !! pankajavAsini dEva supUjita sadguNa vaRShiNi SAntiyutE ! jaya jaya hE madhusUdanakAmini AdilakShmI sadA pAlaya mAM … Continue reading

sri vidyalakshmi stotram lyrics in english

praNata surESwari BhAriti BhArgavi SOkavinASini ratnamayE ! maNimaya BhUSita karNa viBhUSaNa SAnti samAmRita hAsya muKhE  !! navanidhidAyini kalimalahAriNi kAmita Phalaprada hastayutE ! jaya jaya hE madhUsUdana kAmini vidyAlakShmI sadA pAlaya … Continue reading

sri dhanalakshmi stotram lyrics in english

dhimi dhimi dhiMdhimi dhiMdhimi dhiMdhimi dunduBhinAda saMpURNamayE  ! Ghama Ghama GhaMGhama GhaMGhama GhaMGhama SanKhaninAda suvAdyanutE  !! vEdapurANEtihAsa supUjita vaidikamArga pradarSayutE  ! jaya jaya hE madhusUdhana kAmini dhanalakShmI sadA pAlaya mAM … Continue reading

sri vijayalakshmi stotram lyrics in english

jayakamalAsini sadguNadAyini jnAnavikAsini jnAnamayE  ! anudinamaRchita kuMkumadhUsara BhUShita vAsita vAdyanutE  !! kanakadhArAstuti vaiBhava vandita Sankara dESika mAnyapadE  ! jaya jaya hE madhusUdana kAmini vijayalakShmI sadA pAlaya mAM  !!

sri santanalakshmi stotram lyrics in english

ayiKhagavAhini mOhini chakriNi rAgavivaRdini j~jnAnamayE  ! guNagaNavAridhi lOkahitaiSiNi swarasaptaviBhUShita gAnanutE  !! sakala surasura dEvamunISwara mAnava vandita pAdayutE  ! jaya jaya hE madhusUdana kAmini santAnalakShmIsadA pAlayamAM  !!