Ganapati mangala stotram lyrics in kannada

ಗಜಾನನಾಯ ಗಾಂಗೇಯ ಸಹಜಾಯ ಸದಾತ್ಮನೇ ಗೌರಿಪ್ರಿಯ ತನೂಜಾಯ ಗಣೇಶಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನತವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಿನೇ ನಂದ್ಯಾದಿ ಗಣನಾಥಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ವಂದಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ಈಶಾನ ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಾಯ ಜೈಷ್ಪದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ಸುಮುಖಾಯ ಸುಶುಂಡಾಗ್ರೋಕ್ಪಿಪ್ರಾಮೃತ ಘಟಾಯಚ ಸುರವೃಂದ ನಿಷೇವ್ಯಾಯ ಸುಖದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ … Continue reading

sri subramanya stotram lyrics in english

sadwaktram sikhivahanam trinayanam chitrambaralankritam ! saktim vajramatho trisulamabhayam khetam dhanuh- swastikam ! pasam kukkutamankusam cha varadam dorbhirda dhanam sada ! dhyayedeepsitasiddhidam sivasutam skandam suraradhitam !!

indrakshi stotram lyrics in english

indraksheem  dwibhujadeveem vande  vasjradwayanwitam  ! vamahaste  vajradharam  dakshinena  varapradam  !! indraksheem yuvateem deveem nanalankarabhoositam  ! prasannavadanambhojamapsarogana sevitam !!

मृत्युंजय स्लोक – Maha mrityunjaya mantra shloka in hindi

मृत्युंजयाय रुद्राय ! नीलकंठाय शंभवे ! अमृतेशाय शर्वाय ! महदेवाय ते नमः !

budhapanchavimsatinama sotram lyrics in english

asya sri budhapanchavimsatinama stotrasya, prajapatih risihi trist up chandaha , budho devata 1 budhaprityartham jape viniyogaha budho buddhimatam srestho buddhidata dhanapradaha ! priyangukalika syamaha kanjanetro manoharah !! 2 grihopamo rouhine … Continue reading

sri mahalakshmi ashtakam stotram lyrics in english

1 namastestu mahamaye sripithe surapujite ! sankha chakragadahaste mahalakshmi namostu te !!  2 namaste garudarudhe kolasurabhayankari ! sarvapapahare devi mahalakshmi namostu te !! 3  sarvajni sarvavarade sarvadustabhayankari ! sarva dukhahare … Continue reading

Om namah shivaya stotram in English

namaH ShivAya stOtra namaH SivAya SAntAya harAya paramAtmanE ! praNataHaklEShanAShAya yOginAM patayE namaH !!

shiva dhyana slokas in english

ShivadhyAna dhyAyEnnityaM mahESaM rajatagiriniBaM,chAruchandrAvataMsaM ratnAkalpOjjvalAngaM paraShumRugavarA BItihastaM prasannam, padmAsInaM samantAt stutamamaragaNai vraiGrakRuttiM vasAnaM, viShvAdyaM viShvaMvandyaM niKilaBaya haraM panchavaktraM trinEtraM

Budha graha stotram lyrics in English

priyangu kalikAShyAmaM ! rUpeNA pratimaM budhaM !! saumyaM saumyaguNopetaM ! taM budhaM praNamAmyaham !!