Shani aShTottara shatanamavali

shani biija mantra AUM praa.N priiM prauM saH shanaishcharaaya namaH .. AUM shanaishcharaaya namaH .. AUM shaantaaya namaH .. AUM sarvaabhiiShTapradaayine namaH .. AUM sharaNyaaya namaH .. AUM vareNyaaya namaH … Continue reading

Mangala aShTottara shatanamavali

maNgala biija mantra AUM kraa.N kriiM krauM saH bhaumaaya namaH .. AUM mahiisutaaya namaH .. AUM mahaabhaagaaya namaH .. AUM maN^galaaya namaH .. AUM maN^galapradaaya namaH .. AUM mahaaviiraaya namaH … Continue reading

shukra aShTottara shatanamavali

shukra biija mantra AUM draa.N driiM drauM saH shukraaya namaH .. AUM shukraaya namaH .. AUM shuchaye namaH .. AUM shubhaguNaaya namaH .. AUM shubhadaaya namaH .. AUM shubhalakShaNaaya namaH … Continue reading

Rahu aShTottara shatanamavali

raahu biija mantra \- AUM bhraa.N bhriiM bhrauM saH raahave namaH .. AUM raahave namaH .. AUM sai.nhikeyaaya namaH .. AUM vidhuntudaaya namaH .. AUM surashatrave namaH .. AUM tamase … Continue reading

surya aShTottara shatanamavali

suurya biija mantra OM hraa.N hriiM hrauM saH suuryaaya namaH .. suuryaM sundara lokanaathamamR^itaM vedaantasaaraM shivam.h GYaanaM brahmamayaM sureshamamalaM lokaikachittaM svayam.h .. indraaditya naraadhipaM suraguruM trailokyachuuDaamaNim.h brahmaa vishhNu shiva svaruupa … Continue reading

ketu aShTottara shatanamavali

ketu biija mantra AUM sraa.N sriiM srauM saH ketave namaH .. AUM ketave namaH .. AUM sthuulashirase namaH .. AUM shiromaatraaya namaH .. AUM dhvajaakR^itaye namaH .. AUM navagrahayutaaya namaH … Continue reading

Guru ashtottara shatanamavali

guru biija mantra AUM graa.N griiM grauM saH gurave namaH .. AUM guNaakaraaya namaH .. AUM goptre namaH .. AUM gocharaaya namaH .. AUM gopatipriyaaya namaH .. AUM guNine namaH … Continue reading

buddha ashtottara shatanamavali

budha biija mantra OM braa.N briiM brauM saH budhaaya namaH .. AUM budhaaya namaH .. AUM budhaarchitaaya namaH .. AUM saumyaaya namaH .. AUM saumyachittaaya namaH .. AUM shubhapradaaya namaH … Continue reading