ketu aShTottara shatanamavali

ketu biija mantra

AUM sraa.N sriiM srauM saH ketave namaH ..

AUM ketave namaH ..

AUM sthuulashirase namaH ..

AUM shiromaatraaya namaH ..

AUM dhvajaakR^itaye namaH ..

AUM navagrahayutaaya namaH ..

AUM si.nhikaasuriigarbhasaMbhavaaya namaH ..

AUM mahaabhiitikaraaya namaH ..

AUM chitravarNaaya namaH ..

AUM shriipiN^galaakShakaaya namaH ..

AUM phulladhuumrasaMkaashhaaya namaH .. 10

AUM tiikShNada.nshhTraaya namaH ..

AUM mahodaraaya namaH ..

AUM raktanetraaya namaH ..

AUM chitrakaariNe namaH ..

AUM tiivrakopaaya namaH ..

AUM mahaasuraaya namaH ..

AUM kruurakaNThaaya namaH ..

AUM krodhanidhaye namaH ..

AUM chhaayaagrahavisheShakaaya namaH ..

AUM antyagrahaaya namaH .. 20

AUM mahaashiirShaaya namaH ..

AUM suuryaaraye namaH ..

AUM pushhpavadgraahiNe namaH ..

AUM varahastaaya namaH ..

AUM gadaapaaNaye namaH ..

AUM chitravastradharaaya namaH ..

AUM chitradhvajapataakaaya namaH ..

AUM ghoraaya namaH ..

AUM chitrarathaaya namaH ..

AUM shikhine namaH .. 30

AUM kulutthabhakShakaaya namaH ..

AUM vaiDuuryaabharaNaaya namaH ..

AUM utpaatajanakaaya namaH ..

AUM shukramitraaya namaH ..

AUM mandasakhaaya namaH ..

AUM gadaadharaaya namaH ..

AUM naakapataye namaH ..

AUM antarvediishvaraaya namaH ..

AUM jaiminigotrajaaya namaH ..

AUM chitraguptaatmane namaH .. 40

AUM dakShiNaamukhaaya namaH ..

AUM mukundavarapaatraaya namaH ..

AUM mahaasurakulodbhavaaya namaH ..

AUM ghanavarNaaya namaH ..

AUM lambadevaaya namaH ..

AUM mR^ityuputraaya namaH ..

AUM utpaataruupadhaariNe namaH ..

AUM adR^ishyaaya namaH ..

AUM kaalaagnisaMnibhaaya namaH ..

AUM nR^ipiiDaaya namaH .. 50

AUM grahakaariNe namaH ..

AUM sarvopadravakaarakaaya namaH ..

AUM chitraprasuutaaya namaH ..

AUM analaaya namaH ..

AUM sarvavyaadhivinaashakaaya namaH ..

AUM apasavyaprachaariNe namaH ..

AUM navame paapadaayakaaya namaH ..

AUM pa.nchame shokadaaya namaH ..

AUM uparaagakhecharaaya namaH ..

AUM atipurushhakarmaNe namaH .. 60

AUM turiiye sukhapradaaya namaH ..

AUM tR^itiiye vairadaaya namaH ..

AUM paapagrahaaya namaH ..

AUM sphoTakakaarakaaya namaH ..

AUM praaNanaathaaya namaH ..

AUM pa~nchame shramakaarakaaya namaH ..

AUM dvitiiye.asphuTavagdaatre namaH ..

AUM viShaakulitavaktrakaaya namaH ..

AUM kaamaruupiNe namaH ..

AUM si.nhadantaaya namaH .. 70

AUM kushedhmapriyaaya namaH ..

AUM chaturthe maatR^inaashaaya namaH ..

AUM navame pitR^inaashakaaya namaH ..

AUM antye vairapradaaya namaH ..

AUM sutaanandannidhanakaaya namaH ..

AUM sarpaakShijaataaya namaH ..

AUM anaN^gaaya namaH ..

AUM karmaraashyudbhavaaya namaH ..

AUM upaante kiirtidaaya namaH ..

AUM saptame kalahapradaaya namaH .. 80

AUM ashhTame vyaadhikartre namaH ..

AUM dhane bahusukhapradaaya namaH ..

AUM janane rogadaaya namaH ..

AUM uurdhvamuurdhajaaya namaH ..

AUM grahanaayakaaya namaH ..

AUM paapadR^ishhTaye namaH ..

AUM khecharaaya namaH ..

AUM shaambhavaaya namaH ..

AUM asheshhapuujitaaya namaH ..

AUM shaashvataaya namaH .. 90

AUM naTaaya namaH ..

AUM shubhaashubhaphalapradaaya namaH ..

AUM dhuumraaya namaH ..

AUM sudhaapaayine namaH ..

AUM ajitaaya namaH ..

AUM bhaktavatsalaaya namaH ..

AUM si.nhaasanaaya namaH ..

AUM ketumuurtaye namaH ..

AUM raviindudyutinaashakaaya namaH ..

AUM amaraaya namaH .. 100

AUM piiDakaaya namaH ..

AUM amartyaaya namaH ..

AUM vishhNudR^ishhTaaya namaH ..

AUM asureshvaraaya namaH ..

AUM bhaktarakShaaya namaH ..

AUM vaichitryakapaTasyandanaaya namaH ..

AUM vichitraphaladaayine namaH ..

AUM bhaktaabhiishhTaphalapradaaya namaH ..

.. iti ketu aShTottarashatanaamaavaliH sampuurNam ..

Spread the love

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.