Ganpati stotras, Kanakadhara stotras, Gayatri mantras, Mantras download, mrityunjaya mantra

shukra aShTottara shatanamavali

April 24, 2014
Ashtothram

shukra biija mantra AUM draa.N driiM drauM saH shukraaya namaH .. AUM shukraaya namaH .. AUM shuchaye namaH .. AUM shubhaguNaaya namaH .. AUM shubhadaaya namaH .. AUM shubhalakShaNaaya namaH .. AUM shobhanaakShaaya namaH .. AUM shubhravaahaaya namaH .. AUM shuddhasphaTikabhaasvaraaya namaH .. AUM diinaartiharakaaya namaH .. AUM daityagurave namaH .. 10 AUM devaabhivanditaaya namaH .. AUM kaavyaasaktaaya namaH .. AUM kaamapaalaaya namaH .. AUM kavaye namaH .. AUM kalyaaNadaayakaaya …Read the Rest

ಶ್ರೀಗಣೇಶಕವಚಂ

April 24, 2014
Devotional Lyrics

ಗೌರ್ಯುವಾಚ\ ಏಷೋ/ತಿಚಪಲೋ ದೈತ್ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯೆ ಪಿ ರಾಶಯತ್ಯ ಹೋ ಅಗ್ರೇ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ನ ಜಾನೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ ದೈತ್ಯಾ ನಾನಾವಿಧಾ ದುಷ್ಟಾಃ ಸಾಧುದೇವದ್ರುಹಃ ಖಲಾಃ ಅತೋಸ್ಯ …Read the Rest

SivaShaDakShara stOtraM

April 24, 2014
Devotional Lyrics

OMkAraM biMdusaMyuktaM nityaM dhyAyaMti yOginaH kAmadaM mOkShadaM caiva OM kArAya namO namaH namaMti RuShayO dEvA namaMtyapsarasAM gaNAH narA namaMti dEvESaM …Read the Rest

Vighneswara Stiti

April 23, 2014
Devotional Lyrics

Vighneswara Stiti – Srikanto matulo Srikanto matulo yasya janani sarva mangala Janakara Shankaro devah tam vande Kunjarananam

GaNeshamantrastotram

April 23, 2014
English Stotras

shrIgaNeshAya namaH |             uddAlaka uvAcha | shrR^iNu putra mahAbhAga yogashAntipradAyakam | yena tvaM sarvayogaGYo brahmabhUto bhaviShyasi  || 1|| chittaM …Read the Rest

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics in English (Aigiri Nandini)

April 22, 2014
Devi

Mahishhaasuramardini stotram 1.Ayi girinandini nanditamedini vishvavinodini nandanute Girivara vindhya shirodhinivaasini vishhnuvilaasini jishhnunute Bhagavati he shitikanthakutumbini bhuuri kutumbini bhuuri krite Jaya …Read the Rest

Sri kanakadhara stotram by ms

April 22, 2014
English Stotras

aN^ga.n hareH pulakabhuushhaNamaashrayantii bhR^iN^gaaN^ganeva mukulaabharaNa.n tamaalam.h . aN^giikR^itaakhilavibhuutirapaaN^galiilaa maaN^galyadaa.astu mama maN^galadevataayaaH .. 1.. ##The dark Tamala tree in full bloom …Read the Rest

GaNeshamahimnaH stotram

April 21, 2014
English Stotras

shrii gaNeshaaya namaH . anirvAchyaM rUpaM stavana\-nikaro yatra galita\- stathA vakShye stotraM prathamapuruShasyA.atra mahataH | yato jAtaM vishvaM sthitamapi sadA …Read the Rest

Shri ganapati atharvashirsha

April 21, 2014
English Stotras

Shri Ganapati Atharvashirsha occurs in the atharva veda . It is considered to be most important text on Lord Ganesha …Read the Rest

Rahu aShTottara shatanamavali

April 20, 2014
Ashtothram

raahu biija mantra \- AUM bhraa.N bhriiM bhrauM saH raahave namaH .. AUM raahave namaH .. AUM sai.nhikeyaaya namaH .. …Read the Rest

Ashta Lakshmi Sthothra with Lyrics in English, Ashta Lakshmi Stotram

April 20, 2014
Devotional Lyrics

Ashta Lakshmi Stotram Lyrics 1) Adi Lakshmi (Mother Lakshmi or Primeval Lakshmi) Sumanasa vandhitha, madhavi Chandra sahodhari hemamaye, Munigana manditha, …Read the Rest

Shiva Stotra

April 19, 2014
Shiva Stutis

Shiva Stotra by Devas   Namastubhyum Virupaksha Namestey Divyachakshusey/ Namah Pinaaka hastaaya Vajrahastaaya dhanviney/ Namah trishula hastaaya Dandahastaaya Dhurjatey, Namastrailokya …Read the Rest

ShrImahAlakShmI lalitA stotram

April 19, 2014
English Stotras

chakrAkAraM mahattejaH tanmadhye parameshvarI | jaganmAtA jIvadAtrI nArAyaNI parameshvarI || 1 || vyUhatejomayI brahmAnandinI harisundarI | pAshAMkushekShukodaNDa padmamAlAlasatkarA || 2 …Read the Rest