Ganpati stotras, Kanakadhara stotras, Gayatri mantras, Mantras download, mrityunjaya mantra

dashAxaramantrastotram

July 30, 2014
English Stotras

shrIgaNeshAya namaH | mudgala uvAcha | asachChaktishcha satsUryaH samo viShNurmahAmune | avyaktaH sha~NkarasteShAM saMyoge gaNapo bhavet || 1|| saMyoge mAyayA yukto gaNesho brahmanAyakaH | ayoge mAyayA hIno bhavati munisattamA || 2|| saMyogAyogayoryoge yogo gaNeshasaMGYitaH | shAntibhyaH shAntidaH prokto bhajane bhaktisaMyutaH || 3|| evamuktvA gaNeshasya dadau mantraM sa mudgalaH | ekAxaraM vidhiyutaM tataH so.antarhito.abhavat || 4|| tato.ahaM gaNarAjaM tamabhajaM sarvabhAvataH | tena shAnti samAyuktashcharAmi tvakutobhayaH || 5|| na gaNeshAtparaM brahma na …Read the Rest

Sri Venkatesa Mangalam Devotional Song Lyrics

July 29, 2014
Devotional Lyrics

Sri Venkatesa Mangala Stotram Sriya kanthaya devaya , Kalyana nidhaye arthinaam,. Sri Venkata nivasaya, Srinivasaya mangalam 1 Mangalam to that …Read the Rest

DhuNDhiswarUpavarNanastotram

July 28, 2014
English Stotras

shrIgaNeshAya namaH | jaiminiruvAcha | na vaktuM shaktye rAjan kenApi tatsvarUpakam | nopAdhinA yutaM DhuNDhiM vadAmi shrR^iNu tatvataH || 1|| …Read the Rest

DhuNDhirAjabhujangaprayAtastotram

July 28, 2014
English Stotras

umA~NgodbhavaM dantivak{}traM gaNeshaM bhaje ka~NkaNaiH shobhitaM dhUmraketum | gale hAramuk{}tAvalIshobhitaM taM namo j~nAnarUpaM gaNeshaM namaste || 1|| gaNeshaikadantaM shubhaM sarvakArye …Read the Rest

ChintAmaNiShaTpadI

July 27, 2014
English Stotras

chintAmaNiShaTpadI | shrIgaNeshAya namaH | dviradavadana viShamarada varada jayeshAna shAntavarasadana | sadanavasAdana sAdanamantarAyasya rAyasya || 1|| indukala kalitAlika sAlikashumbhatkapolapAliyuga | …Read the Rest

GaurikRitaM herambastotram

July 27, 2014
English Stotras

shrii gaNeshAya namaH | gauryuvAcha | gajAnana GYAnavihArakArinna mAM cha jAnAsi parAvamarShAm | gaNesha raxasva na checChariiraM tyajAmi sadyastvayi bhaktiyuktA …Read the Rest

GaNeshAShTottarashatanAmArchanastotram

July 26, 2014
English Stotras

shrI gaNeshAya namaH | kaashyAM tu bahavo vigh{}naaH kaashiivaasaviyojakaaH| tachChaantyarthaM DhuNDhiraajaH puujaniiyaH prayat{}nataH || 1|| aShTottarashatairdivyairgaNeshasyaiva naamabhiH| kartavyamatiyat{}nena navaduurvaa~NkuraarpaNam || …Read the Rest

GaNeshAShTottarashatanAmastotram

July 26, 2014
English Stotras

shrI gaNeshAya namaH | yama uvAcha | gaNesha heraMba gajAnaneti mahodara svAnubhavaprakAshin | variShTha siddhipriya buddhinAtha vada.ntamevaM tyajata prabhItAH || …Read the Rest

GaNeshAShTakam

July 25, 2014
English Stotras

shrIgaNeshAya namaH | gaNapati\-parivAraM chArukeyUrahAraM         giridharavarasAraM yoginIchakrachAram | bhava\-bhaya\-parihAraM duHkha\-dAridraya\-dUraM         gaNapatimabhivande vakratuNDAvatAram || 1|| akhilamalavinAshaM pANinA dhvastapAshaM ## …Read the Rest

GaNeshAShTakam

July 25, 2014
English Stotras

shrI gaNeshAya namaH | sarve uchuH | yato.ana.ntashak{}terana.ntAshcha jIvA yato nirguNAdaprameyA guNAste | yato bhAti sarvaM tridhA bhedabhinnaM sadA taM …Read the Rest

GaNeshAvatArastotraM

July 24, 2014
English Stotras

shrii gaNeshAya namaH | A~Ngirasa uvAcha | anantA avatArAshcha gaNeshasya mahAtmanaH | na shakyate kathAM vaktuM mayA varShashatairapi || 1|| …Read the Rest

Bhagyada Lakshmi Baramma Devotional Song Lyrics Kannada Script

July 24, 2014
Devotional Lyrics

Bhagyada Lakshmi Baramma Lyrics Pallavi Bhagyada Lakshmi Baramma Nammamma Ni Sau Caranam 1 Hejjaya Mele Hhejjeyanikkuta Gejje Kalgala Dhvaniya Toruta …Read the Rest