Ganpati stotras, Kanakadhara stotras, Gayatri mantras, Mantras download, mrityunjaya mantra

shrI tantrokta lakShmIkavacham

April 18, 2014
English Stotras

shrIgaNeshAya namaH | OM asya shrIlakShmIkavachastotrasya\, shrI{}Ishvaro devatA\, anuShTup chhandaH\, shrIlakShmIprItyarthe pAThe viniyogaH | OM lakShmI me chAgrataH pAtu kamalA pAtu pR^iShThataH | nArAyaNI shIrShadeshe sarvA~Nge shrIsvarUpiNI || 1|| rAmapat{}nI tu pratya~Nge  sadA.avatu shameshvarI| vishAlAkShI yogamAyA kaumArI chakriNI tathA || 2|| jayadAtrI dhanadAtrI pAshAkShamAlinI shubhA | haripriyA harirAmA jaya~NkarI mahodarI || 3|| kR^iShNaparAyaNA devI shrIkR^iShNamanamohinI | jaya~NkarI mahAraudrI siddhidAtrI shubha~NkarI || 4|| sukhadA mokShadA devI chitrakUTanivAsinI | bhayaM haratu bhak{}tAnAM …Read the Rest

kanakadhara stotram

April 18, 2014
English Stotras

a~NgaM hareH pulakabhUShaNamAshrayantI bhR^i~NgA~Nganeva mukulAbharaNaM tamAlam.h . a~NgIkR^itAkhilavibhUtirapA~NgalIlA mA~NgalyadAstu mama ma~NgaLadevatAyAH .. 1.. mugdhA muhurvidadhatI vadane murAreH prematrapApraNihitAni gatAgatAni . …Read the Rest

GaNeshabhuja.ngam.h

April 17, 2014
English Stotras

raNatxudraghaNTAninAdAbhirAma.n chalattANDavoddaNDavatpadmatAlam.h . lasattundilAN^goparivyAlahAra.n gaNAdhIshamIshAnasUnu.n tamIDe .. 1 .. dhvanidhva.nsavINAlayollAsivaktra.n sphurachchhuNDadaNDollasadbIjapUram.h . galaddarpasaugandhyalolAlimAla.n gaNAdhIshamIshAnasUnu.n tamIDe .. 2 .. prakAshajjapAraktarantaprasUna##-## pravAlaprabhAtAruNajyotirekam.h …Read the Rest

GaneshabAhyapUjA

April 17, 2014
English Stotras

shrI gaNeshAya namaH || aila uvAcha || bAhyapUjAM vada vibho! gR^itsamadaprakIrtitAm | yena mArgeNa vighneshaM bhajiShyasi nirantaram || 1|| gArgya …Read the Rest

GaNeshastavarAjaH

April 17, 2014
English Stotras

shrIgaNeshAya namaH . shrIbhagavAnuvAcha . gaNeshasya stavaM vakShye kalau jhaTiti siddhidam | na nyAso na cha sa.nskAro na homo na …Read the Rest

ShrI indra rachita lakShmIstotram

April 16, 2014
Devi Stotras

shrIgaNeshAya namaH | OM namaH kamalavAsinyai nArAyaNyai namo namaH | kR^iShNapriyAyai sArAyai padmAyai cha namo namaH || 1|| padmapatrekShaNAyai cha …Read the Rest

ShrImahAlakShmI kavacham

April 16, 2014
Devi Stotras

shrI gaNeshAya namaH | asya shrImahAlakShmIkavachamantrasya brahmA R^iShiH gAyatrI chhandaH mahAlakShmIrdevatA mahAlakShmIprItyarthaM jape viniyogaH | indra uvAcha | samastakavachAnAM tu …Read the Rest

ShrI gaNesha sahasranAmAvali

April 15, 2014
English Stotras

OM gaNapataye namaH | OM gaNeshvarAya namaH | OM gaNakrIDAya namaH | OM gaNanAthAya namaH | OM gaNAdhipAya namaH | …Read the Rest

GaNeshapa~nchachAmarastotram

April 15, 2014
English Stotras

shrIgaNeshAya namaH | lalATa\-paTTaluNThitAmalendu\-rochirudbhaTe vR^itAti\-varcharasvarotsararatkirITa\-tejasi | phaTAphaTatphaTatsphuratphaNAbhayena bhoginAM shivA~NkataH shivA~NkamAshrayachchhishau ratirmama || 1|| adabhra\-vibhrama\-bhramad\-bhujAbhuja~NgaphUtkR^itI\- rnijA~NkamAninIShato nishamya nandinaH pituH | trasatsusa~NkuchantamambikA\-kuchAntaraM …Read the Rest

GaNeshanyAsaH

April 14, 2014
English Stotras

shrI gaNeshAya namaH || Achamya, prANAyAmaM sa.nkalpaM cha kR^itvA \, dakShiNahaste vakratuNDAya namaH | vAmahaste shUrpakarNAya namaH | oShThe vighneshAya …Read the Rest

GaNeshamAnasapUjA

April 14, 2014
English Stotras

shrI gaNeshAya namaH || gR^itsamada uvAcha || vighneshavIryANi vichitrakANi ba.ndIjanairmAgadhakaiH smR^itAni | shrutvA samuttiShTha gajAnana tvaM brAhme jaganma.ngalakaM kuruShva || …Read the Rest

Ashta-Laxmi Stotra

April 13, 2014
Devi Stotras

.. AdilakShmI .. sumanasavandita sundari mAdhavi      chandra sahodari hemamaye . munigaNamaNDita mokShapradAyini      ma~njuLabhAShiNi vedanute .. pa~NkajavAsini devasupUjita      …Read the Rest

Agasta rachita shrIlakShmI stotra

April 13, 2014
Devi Stotras

sa.nkalana H DA.c. manasvI shrIvidyAla.nkAra `manasvI’ R^iShivara agasta dvArA rachita shrIlakShmI stotra yaha stotra atya.nta phaladAyI hai . jaya padmapalAshAkShi …Read the Rest