Twameva mata cha pita twameva prarthana stotras for Kids

Twameva mata cha pita twameva Twameva bandhushcha sakha twameva Twameva vidya dravinam twameva Twameva sarvam mama deva deva You are my mother and my father You are my relative and friend You are my knowledge and my wealth You are my all O Lord of Lords.

Maha Lakshmi Maha Kali stotra for seeking wealth

Maha Lakshmi Maha Kali Maha Kanya Saraswati Bhoga Vaibhava Santhathri Bhakta anugraha Karini

Gange cha yamune chaiva godavari saraswati stotras for kids for chanting while taking bath

Gange cha Yamune chaiva Godaavari Saraswati, Narmadhe Sindhu Kaveri Jale asmin sannidhim kuru In this water, I invoke the presence of holy waters from the rivers Ganga, Yamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu and Kaveri

Stotra For healing your body from any afflictions while taking medicine

1) Om namo bhagavathe Vaasudevaya Dhanvanthreye amruta kalasa hasthaya Sarva aamaya naashanaya thrailoka naathaya sOm shri Mahavishnave namah. 2) Sharire jarjari bhute vyadhi graste kalevare oushadham jaanhavi toyam vaidhyo naraayano Harihi

Guru sanskrit slokas in english with meaning

1) Gurur brahmaa gurur vishnuh gurur devo maheshvarah gurur saakshaat parabrahma tasmai shree gurave namah. Know the Guru to be Brahma himself. He is Vishnu. He is also Shiva. Know Him to be the Supreme Brahman, and offer thy adorations unto that peerless Guru 2) Gnanananda Mayam Devam Nirmala Spatika … Continue reading

Ganapati mangala stotram lyrics in kannada

ಗಜಾನನಾಯ ಗಾಂಗೇಯ ಸಹಜಾಯ ಸದಾತ್ಮನೇ ಗೌರಿಪ್ರಿಯ ತನೂಜಾಯ ಗಣೇಶಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನತವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಿನೇ ನಂದ್ಯಾದಿ ಗಣನಾಥಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ವಂದಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ಈಶಾನ ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಾಯ ಜೈಷ್ಪದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ಸುಮುಖಾಯ ಸುಶುಂಡಾಗ್ರೋಕ್ಪಿಪ್ರಾಮೃತ ಘಟಾಯಚ ಸುರವೃಂದ ನಿಷೇವ್ಯಾಯ ಸುಖದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧವಿಲಸನ್ ಮಸ್ತಕಾಯ ಚ ಚರಣಾವನತಾನಂತ-ತಾರಣಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಮ್ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ವಟವೇವಂದ್ಯಾಯ ವರದಾಯ ಚ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸುತಾಯಾಸ್ತು ವಿಘ್ನನಾಶಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ಪ್ರಮೋದಾ ಮೋದರೂಪಾಯ ಸಿದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಣೀ ಪ್ರಹೃಷ್ಟ … Continue reading

sri subramanya stotram lyrics in english

sadwaktram sikhivahanam trinayanam chitrambaralankritam ! saktim vajramatho trisulamabhayam khetam dhanuh- swastikam ! pasam kukkutamankusam cha varadam dorbhirda dhanam sada ! dhyayedeepsitasiddhidam sivasutam skandam suraradhitam !!

indrakshi stotram lyrics in english

indraksheem  dwibhujadeveem vande  vasjradwayanwitam  ! vamahaste  vajradharam  dakshinena  varapradam  !! indraksheem yuvateem deveem nanalankarabhoositam  ! prasannavadanambhojamapsarogana sevitam !!

budhapanchavimsatinama sotram lyrics in english

asya sri budhapanchavimsatinama stotrasya, prajapatih risihi trist up chandaha , budho devata 1 budhaprityartham jape viniyogaha budho buddhimatam srestho buddhidata dhanapradaha ! priyangukalika syamaha kanjanetro manoharah !! 2 grihopamo rouhine yo nakshatrese dayakaraha ! viruddhakaryahanta cha soumyo buddhivivardhanaha !! 3 chandratmajo visnurupi jnanijno jnaninayakaha ! grahapdaharo dara putra dhanya pasupradha … Continue reading

  • For corrections to any stotras, Plz use the contact us form below or Click here and post the necessary corrections.