Ganpati stotras, Kanakadhara stotras, Gayatri mantras, Mantras download, mrityunjaya mantra

MahAgaNapatistotram

August 4, 2014
English Stotras

taM bhUmAnamupAsmahe pariNataMM dantAvalAsyAtmanA || 1|| tArashrI\-parashak{}tikAmavasudhA\-rUpAnugaM yaM vidustasmai stAtpraNatirgaNAdhipataye yo rAgiNA.abhyarthyate | Amantrya prathamaM vareti varadetyArtena sarvaM janaM svAmin me vashamAnayeti satataM svAhAdibhiH pUjitaH || 2|| kallolA.nchala\-chumbitAmbuda\-tatAvikShudravAmbhonidhau dvIpe ratnamaye suradrumavanAmodaikamedasvini | mUle kalpatarormahAmaNimaye pIThe.akSharAmbhorUhe ShaTkoNA kalita\-trikoNarachanA\-satkarNike.amuM bhaje || 3|| chakraprAsa\-rasAla\-kArmuka\-gadA\-sadbIjapUradvija\- vrIhyagrotpala\-pAshapa.nkajakaraM shuNDAgrajAgradghaTam | AshliShTaM priyayA sarojakarayA ratnasphurad bhUShayA mANikyapratimaM mahAgaNapatiM vishveshamAshAsmahe || 4|| dAnAmbhaH\-parimedura\-prasR^imara\-vyAlambirolambabhR^it sindUrArUNa\-gaNDamaNDalayuga\-vyAjAt prashastidvayam | trailokyeShTa vidhAnavarNasubhagaM yaH padmarAgopamaM dhatte sa shriyamAtanotu satataM devo gaNAnAM patiH || …Read the Rest

ShrImahAgaNapati navArNa vedapAdastavaH

August 4, 2014
English Stotras

shrIkaNThatanaya shrIsha shrIkara shrIdalArchita . shrIvinAyaka sarvesha shriya.n vAsaya me kule .. 1.. gajAnana gaNAdhIsha dvijarAja\-vibhUShita . bhaje tvA.n sachchidAnanda …Read the Rest

Mayuureshvarastotram

August 4, 2014
English Stotras

shrI gaNeshAya namaH | sarve uchuH | parabrahmarUpaM chidAnandarUpaM pareshaM sureshaM guNAbdhiM guNesham | guNAtItamIshaM mayUreshavaMdyaM gaNeshaM natAH smo natAH …Read the Rest

Ma~NgalAcharaNam

August 3, 2014
English Stotras

shrI gaNeshAya namaH ||         shrIgurubhyo namaH || sa jayati sindhuravadano devo yatpAdapa~NkajasmaraNam | vAsaramaNiriva tamasAM rAshiM nAshayati vi~ghnAanAm || …Read the Rest

Shrii gaNaadhipati pancharatna stotram

August 3, 2014
English Stotras

OM saraagilokadurlabhaM viraagilokapuujitaM suraasurairnamaskR^itaM jaraapamR^ityunaashakam . giraa guruM shriyaa hariM jayanti yatpadaarchakaaH namaami taM gaNaadhipaM kR^ipaapayaH payonidhim .. 1.. giriindrajaamukhaambuja …Read the Rest

GaNeshagItAsAra stotram

August 2, 2014
English Stotras

shrii gaNeshAya namaH | shiva uvAcha | gaNeshavachanaM shrutvA praNatA bhaktibhAvataH | paprachChustaM punaH shAntA GYAnaM brUhi gajAnana || 1|| …Read the Rest

BhaktamanorathasiddhipradaM gaNeshastotram

August 2, 2014
English Stotras

shrI gaNeshAya namaH | skanda uvAcha | namaste yogarUpAya sampraGYAtasharIriNe | asampraGYAtamUrdhne te tayoryogamayAya cha || 1|| vAmA~NgabhrAntirUpA te siddhiH …Read the Rest

PrahlAdakRitaM gaNeshastotram

August 1, 2014
English Stotras

shrI gaNeshaaya namaH . adhunA shrR^iNu devasya sAdhanaM yogadaM param | sAdhayitvA svayaM yogI bhaviShyasi na sa.nshayaH || 1|| svAnandaH …Read the Rest

pa.nchashlokigaNeshapurANam

August 1, 2014
English Stotras

shrIvighneshapurANasAramuditaM vyAsAya dhAtrA purA tatkhaNDaM prathamaM mahAgaNapateshchopAsanAkhyaM yathA | sa.nhartuM tripuraM shivena gaNapasyAdau kR^itaM pUjanaM kartuM sR^iShTimimAM stutaH sa vidhinA …Read the Rest

ShrI indra rachita lakShmIstotram

July 31, 2014
Devi Stotras

shrIgaNeshAya namaH | OM namaH kamalavAsinyai nArAyaNyai namo namaH | kR^iShNapriyAyai sArAyai padmAyai cha namo namaH || 1|| padmapatrekShaNAyai cha …Read the Rest

DevarShikRitaM gajAnanastotram

July 31, 2014
English Stotras

shrI gaNeshAya namaH || devarShaya UchuH || videharUpaM bhavabandhahAraM sadA svaniShThaM svasukhapradam tam | ameyasA.nkhyena cha lakShmIshaM gajAnanaM bhak{}tiyutaM bhajAmaH …Read the Rest

Saartha ganapati atharvashiirSha

July 30, 2014
English Stotras

AUM bhadraM karNebhiH shR^iNuyaama devaaH . bhadraM pashyemaakShabhiryajatraaH .. sthiraira.ngaistushhTuvaa.nsastanuubhiH . vyashema devahitaM yadaayuH .. svasti na indro vR^iddhashravaaH . …Read the Rest

dashAxaramantrastotram

July 30, 2014
English Stotras

shrIgaNeshAya namaH | mudgala uvAcha | asachChaktishcha satsUryaH samo viShNurmahAmune | avyaktaH sha~NkarasteShAM saMyoge gaNapo bhavet || 1|| saMyoge mAyayA …Read the Rest